Administrație Publică

Minuta ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 27.11.2020

decembrie 21, 2020

încheiată astăzi, 07 decembrie  2020 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 27.11.2020

În data de 27 noiembrie 2020  orele 14,00  a avut loc ședința ordinara a Consiliului local care s-a desfasurat în sala de ședințe a Centrului International de Conferinte Casino Sinaia, la care au aparticipat 17 consilieri din totalul de  17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.  cons. Remus David.

In urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 164 privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, adoptată cu 10 voturi “pentru“  și 7 voturi ”împotrivă;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 165  privind  completarea si actualizarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în orașul Sinaia,  adoptată cu 10 voturi “pentru“, 6 voturi ”împotrivă”și ”o abținere” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 166 privind asocierea orașului  Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia și SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizarii proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK  SINAIA”, adoptată cu 10 voturi “pentru“ și 7 voturi ”împotrivă”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 167 privind restituirea unor mijloace de transport date în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL si actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orasul Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 168  privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat între Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Motopompa pentru ape murdare STH 80X pe benzina, furtun absortie pentru  motopompa (diametru 80 mm – 3″) si furtun refulare pentru motopompa (diametru 80 mm – 3″), adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 169 privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 170 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 102 mp, situat în Sinaia, Str. Pârâul Dorului FN, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 171 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 121,44 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 33, lot 1, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 172 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 75 mp, situat în Sinaia,Str. Aluniș nr. 13A, lot 1, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 250 mp, din Sinaia, Str. Privighetorilor nr. 85, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru gospodărie anexă,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 174 privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 200 mp, din Sinaia, Calea București FN, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și două ”abtineri”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 privind cesionarea terenului în suprafaţă de 300 mp, nr. cad. 21810 (nr. cad. vechi 2321), CF nr. 21810 (nr. CF vechi 2071/C), situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 55-57, lot 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 16950/30.07.2013 şi actelor adiţionale nr. 26051/06.10.2014; 17671/07.07.2017; 22108/10.08.2018, adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 176 privind cesionarea loturilor de teren 6 si 7 în suprafaţă totală de 600 mp, nr. cadastral 238, carte funciara nr. 22323, situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 4-22, care fac parte din contractul de concesiune nr. 1976/14.05.1993 şi actele adiţionale nr. 4460/13.06.2001; 11450/28.10.2003; 3669/04.02.2015,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 177 privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 6362/13.03.2007 și nr. 14664/12.09.2005, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 69 mp (nr. cad. 10243, CF nr. 8072) și 49 mp (nr. cad. 1685/2, CF nr. 1833),   situate în Sinaia, Bd. Republicii nr. 11, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 178 privind cesionarea terenului în suprafaţă de 277 mp, nr. cad. 282, nr. CF vechi 618N, situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/05.10.1999 şi HCL 136/19.12.2000, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 privind cesionarea unui drept indiviz de 1/4 din 1/2 din terenul in suprafata de 274 mp, situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu FN, parcela CC 140, tarlaua 31, nr. cadastral 1538, cartea funciara nr. 22406 (nr. CF vechi 1237), obiect al contractului de concesiune nr. 5637/04.11.1998, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Bd. Republicii nr. 11,  în suprafaţa de 50 mp şi 69 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 14664/12.09.2005 și nr. 6362/13.03.2007, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50,  lot 1 în suprafaţă de 8297 mp (nr. cad. 23751, CF nr. 23751) şi lot 2 în suprafață de 2318 mp (nr. cad. 25165, CF nr. 25165), proprietate privată a orașului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 182 privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru ipotecarea construcției edificată pe terenul concesionat în suprafață de 277 mp, având nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, obiect al contractului de concesiune nr. 6267 din 05.10.1999 , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 privind rezilierea contractului  de închiriere nr. 266 / 06.01.2014,  pentru terenul in suprafaţă de 107,5 mp, situat în Sinaia, Str. Piata Unirii nr. 2, lot 1, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abtineri”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 privind închirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta/garaj situat in Sinaia, Fdt.Telecabinei nr.3, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 185 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- Ridicare restrictie de construire şi închidere sezonieră terase acoperite, schimbare parţială destinaţie restaurant şi reamenejare pentru Centru Balnear “MEDSPA” la Hotel Caraiman –monument istoric  (suprafață studiată=3148 mp) –oraş Sinaia, Bd. Carol I,  nr.4, nr.cadastral 24881, tarla 26, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 186 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 835 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, jud. Prahova, lot 1, nr. cad. 24931, CF nr. 24931, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 187 privind completarea HCL. 134 din 2008  privind restricționarea accesului auto pe drumul comunal Calea Codrului, de la intersecția Calea Codrului – Drum Nou al Cotei, până la Calea Moroieni, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 188 privind schimbarea destinației locuințelor situate în Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, ap.AN.1.7, AS1.2 si AS2.1  din locuințe, în locuințe de serviciu și repartizarea acestora, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189 privind rectificarea și completarea  listei de patrimoniu privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 190 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare silită și a altor acte emise de către  Biroul Taxe și Impozite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 191 privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei Sinaia, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 192 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia și  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,  pentru anul școlar 2020 – 2021, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 193 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 194 privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr.6/12.10.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 195 privind transferul fără plată a unor autoturisme către instituțiile/serviciile subordonate și reorganizarea parcului auto, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a imobilului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova” , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 197 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiţii “Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 198 privind darea în administrare a bunurilor cu destinatie unitati de învatamant, Colegiului “Mihail Cantacuzino” Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Colegiul Mihail Cantacuzino, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 200 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru “Dotare cu 5 paturi ATI – Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 privind acordarea cu titlu gratuit de către SC Transport Urban Sinaia SRL,  a unei cartele de acces la instalațiile de transport pe cablu, adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: decembrie 21, 2020

Comments are closed.