Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 27 noiembrie 2020

ianuarie 4, 2021

Încheiat astăzi 27 noiembrie 2020, orele 14,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 253/15.11.2020, care s-a desfășurat în sala de şedinţe” Baccara” din cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi fizic 15 consilieri locali. Dl. cons. Pavel Georgini și dl. cons. Dumitrache Costin participă la şedinţa de astăzi prin mijloace electronice, la solicitare scrisă, adresată secretarului general al oraşului Sinaia, conform HG. 190/2020, întrucat sunt izolați la domiciliu.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraş Sinaia, dl. Piciorea Cristian și dl. Dumitrache Daniel din cadrul Serviciului Politici Publice care  asigură suport tehnic de specialitate și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. Remus David, să preia lucrările acesteia în calitate de preşedinte de şedinţa ales pentru o perioadă de 3 luni.

Dl. Remus David, președinte de ședință arata că, pe proiectul ordinii de zi sunt trecute 36 puncte, la care se mai adaugă 5 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi suplimentară. Propune să se scoată de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la nr. 14.

Întreabă daca mai sunt observatii asupra proiectului ordinii de zi.

Întrucat nu mai sunt intervenții,   preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul ordinii de zi care se votează cu 17 voturi ”pentru” (dl. cons. Pavel Georgini şi dl. cons. Dumitrache Costin votează ”pentru”).

Se trece la pct. 1 înscris pe ordinea de zi – Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local din 03.11.2020.

Dl. cons. Pavel Georgini solicită să se nominalizeze în procesul verbal cine votează ”împotrivă” și cine se ”abține”.

Președintele de ședință precizează că, nu se pot nominaliza consilierii care votează împotriva iar dl. primar arata că, se trece expres în procesul verbal optiunea votului numai dacă consilierul solicita acest lucru.

Dl. cons. Pavel Georgini menţionează că va face cerere în acest sens.

Dl. cons. Boghici Tiberiu solicită ca în procesul verbal să se consemneze în mod expres voturile consilierilor la fiecare punct de pe ordinea de zi.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

Preşedintele de şedinţa dă cuvântul dlui primar Vlad Oprea pentru a susţine acest proiect.

Dl. primar arata că, rectificarea este negativă la proiectele cu finanţare din fonduri europene.

La partea de cheltuieli a făcut următoarele propuneri de repartizare a fondurilor din buget:

– la reparaţii capitale copertina de acces în CPU suma de 2000 lei, pentru achiziţie paturi ATI – Spital orășenesc Sinaia, 100.000 lei (exista un parteneriat cu  Consiliul judeţean Prahova în acest sens) şi pentru achiziţie mobilier medical în spitalul nou, suma de 150.000 lei.

– la Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia pentru reabilitare acoperiş, suma de 26.000 lei;

– majorare capital social SC. Transport Urban SRL – suma de  500.000 lei;

– la iluminatul public pentru reabilitare sistem de iluminat public – 150.000 lei din care 50.000 lei pentru achiziţionare ornamente iluminat festiv.

În concluzie rectificarea este pe minus.

Dl. cons. Boghici Tiberiu precizează că reprezentanţii USR PLUS sunt de acord cu propunerile făcute, mai puţin pentru achiziție ornamente. În comisia economică a dat aviz favorabil pentru restul propunerilor, mai puţin pentru acest capitol.

Preşedintele de ședință îi recomandă dlui. Boghici să propună capitolul unde doreşte să se repartizeze această sumă de 50.000 lei.

Dl. cons. Boghici Tiberiu propune ca suma respectivă să fie dată Spitalului orășenesc Sinaia pentru achiziţie echipamente de protecţie pentru medici.

Dl. cons. Pavel Georgini sesizează că proiectul de hotărâre pe care l-a primit ulterior nu corespunde cu ceea ce se discută pentru că are altă variantă.

Dl. primar menţionează că proiectul de hotărâre iniţial a fost modificat cu suma de 150.000 lei din donaţii şi sponsorizări, în rest nu s-a făcut nicio modificare.

Dl. cons. Milos Calin propune ca suma de 50.000 lei de la achiziţie ornamente iluminat festiv să fie dată la educaţie.

Dna. cons. Arieșan Aurora menţionează că, tot ce se realizează la Colegiul Mihail Cantacuzino, se realizează prin proiecte. Nu a stat cu mâna întinsă ca să ceară bani de la autoritatea locală. În prezent nu are ce face cu această sumă deoarece exista bani europeni pentru tot ceea ce trebuie să facă.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru” (dl. cons. Dumitrache Costin votează prin telefon ”pentru”) şi 7 voturi” împotrivă”. Votează împotrivă: dl. cons. Boghici Tiberiu, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, d-ra cons. Poponete Valentina, dl. cons. Miloș Călin şi prin mijloace electronice dl. cons. Pavel Georgini.

Urmează pct. 3 – Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în oraşul Sinaia.

Dl. primar menţionează că s-au modificat o serie de tarife dar, în special taxa de utilizare a domeniului public pentru filmare, mai ales pentru zonele protejate.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru” (dl. cons. Dumitrache Costin votează ”pentru”), 6 voturi” împotriva” și ”o abținere”. Votează împotriva dl. cons. Boghici Tiberiu, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, d-ra cons. Poponete Valentina şi prin mijloace electronice,  dl. cons. Pavel Georgini. Se abţine dl. cons. Miloș Călin.

Se trece la pct. 4.  – Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Sinaia, prin Consiliul local Sinaia și SC. Sport Horse Excellence SRL, în vederea organizării și susținerii proiectului” Patinoarul Arctic Park Sinaia”.

Dl. primar Vlad Oprea arata că, este vorba despre asocierea oraşului prin Consiliul local cu SC. Sport Horse Excellence SRL. pentru realizarea patinoarului din parcul oraşului, organizat în aceleaşi condiţii ca şi anii anteriori.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 10 voturi” pentru” (dl. cons. Dumitrache Costin votează” pentru”) și 7 voturi” împotrivă”. Votează împotriva dl. cons. Boghici Tiberiu, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Miloș Călin,  dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, d-ra cons. Poponete Valentina şi  dl. cons. Pavel Georgini.

În continuare, președintele de şedinţă supune atenţiei pct. 5 din ordinea de zi – proiect de hotărâre privind restituirea unor mijloace de transport date în administrarea SC. Transport Urban Sinaia SRL. și actualizarea anexei 4.1. la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT. Sinaia.

Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui punct, supus votului, proiectul de hotărâre în discuție se adopta cu unanimitate de voturi (17 pentru).

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între orașul Sinaia şi SC. Sinaia Forever SRL., cu motopompa pentru ape murdare STH 80 X pe benzină, furtun de absorție pentru motopompă și furtun refulare pentru motopompă.

Dl. primar menţionează că se completează lista de bunuri date în administrare SC. Sinaia Forever SRL., cu o motopompă pentru ape murdare.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 7. – Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia.

Dl. primar Vlad Oprea intervine şi propune să se scoată din lista anexa două terenuri care nu sunt evidenţiate corect. Este vorba de poziţia de la nr. 4 şi 5, respectiv, terenul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 A si cel din str. Sitarilor T19 P1.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. primar.

Se trece la pct. 8 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 102 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului f.n.

Dl. cons. Remus David, preşedintele de şedinţă arata că, terenul respectiv a fost evaluat la 30 euro/mp. În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, propune ca preţul de vânzare prin licitaţie să rămână 30 euro/mp. la care se adaugă TVA-ul.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Remus David.

Urmează pct. 9 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 292 mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1.

Dl. cons. Remus David, în calitate de iniţiator, solicita ca proiectul de hotărâre în discuţie să fie scos de pe ordinea de zi urmând să se dezbată într-o altă şedinţa, după ce se va clarifica situaţia terenului din str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 A.

Supusă aprobării, propunere de retragere a acestui proiect se votează în unanimitate.

Se trece la pct.10. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 121,44 mp. Situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 33, lot 1.

Dl. primar menţionează că, terenul respectiv a fost evaluat la 45 euro/mp. A propus ca preţul de vânzare prin licitație sa fie de 200 euro/mp., ținând cont că terenul respectiv se afla în centrul orașului, lângă fosta Posta şi cei care l-au solicitat au nevoie să facă lucrări de amenajare.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. primar.

Urmează pct. 11 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 75 mp. situat în Sinaia, str. Aluniș nr. 13 A, lot 1.

Președintele de şedinţa precizează că este vorba despre vânzarea unui teren în suprafaţa de 75 mp. în strada Aluniş pentru care s-a propus ca preţ de vânzare prin licitație,  100 euro/mp.

Supus votului, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate cu preţ de pornire al licitaţiei de 100 euro/mp.

În continuare, președintele de ședință supune atenţiei pct. 12 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 250 mp. Situat în Sinaia, str. Privighetorilor nr. 85 lot 2, pentru gospodărie anexă.

Dl. cons. Remus David propune ca preţul de pornire al licitaţiei să fie de 1 leu/mp/lună, iar închirierea să se facă pentru o perioadă de 1 an, cu posibilităţi de prelungire, fiind vorba despre un teren folosit ca gospodărie anexă.

Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate cu amendamentele propuse de dl. cons. Remus David.

Se trece la pct. 13 – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a terenului în suprafață de 200 mp. situat în Sinaia, Calea București f.n., pentru parcare auto.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi” pentru”, un vot” împotrivă” (votează împotriva dl. cons. Pavel Georgini) și” o abținere” (se abţine dl. cons. Vasile Gheorghe.

Întrucât pct. 14 s-a scos de pe ordinea de zi, se trece la pct. 15 – Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafață de 300 mp. Situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 55 – 57 lot.1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 16950/2013 și actelor adiționale nr. 26051/2014, 17671/2017 şi 22108/2018.

Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiatori.

Urmează pct. 16 – Proiect de hotărâre privind cesionarea loturilor de teren 6 şi 7 în suprafață totală de 600 mp., situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 4 – 22, care fac obiectul contractului de concesiune nr. 1976/1993 și actelor adiționale nr. 4460/2001, 11450/2003 şi 3669/2015.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

  Se trece la pct. 17 – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 6362/2007 şi 14664/2005 ce au ca obiect terenurile în suprafață de 69 mp. şi 49 mp., situate în Sinaia, Bd. Republicii nr. 11.

Deoarece nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiatori.

Urmează pct. 18 – Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafață de 277 mp. Situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/1999 și HCL. nr. 136/2000.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Președintele de şedinţa supune de asemenea la vot, proiectul de hotărâre privind cesionarea unui drept indiviz de 1/4 din 1/2 din terenul în suprafață de 274 mp. Situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu f.n., parcela CC 140, tarlaua 31, obiect al contractului de concesiune nr. 5637/1998,

prevăzut la pct. 19 din ordinea de zi care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 20 Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Bd. Republicii nr. 11, în suprafață de 50 mp. și respectiv 69 mp., ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 14664/2005 și nr. 6362/2007.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă cum se poate face alipirea acestor terenuri în suprafață de 69 mp. şi 49 mp. care au fost concesionate iniţial, apoi cesionate aşa cum rezultă din documentele de la pct. 17 din ordinea de zi.

Dna Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, îi explica dlui. Cons. Vasile Gheorghe că la punctul 17 este vorba de cesionarea contractelor de concesiune, iar aici este vorba de alipirea dreptului de proprietate pe care-l aproba Consiliul local prin hotărâre, terenul nu se vinde fiind proprietatea oraşului.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 21 – Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, lot.1, în suprafață de 8297 mp. și lot 2 în suprafață de 2318 mp., proprietate privată a orașului Sinaia.

Nefiind obiecţii, președintele de şedinţa îl supune la vot; proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate în forma propusă de  iniţiatori.

Se trece la pct. 22 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Sinaia pentru ipotecarea construcției edificată pe terenul concesionat în suprafață de 277 mp., situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/1999.

Dl. primar precizează că este vorba despre acordul Consiliului local al oraşului Sinaia pentru instituirea ipotecii imobilului construit pe terenul concesionat în favoarea unei bănci, în vederea obţinerii unui credit. Fără acordul Consiliului local în calitate de proprietar, solicitantul nu poate să obţină împrumutul.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiatori.

Urmează pct. 23 – Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 266/2014 pentru terenul în suprafață de 107,5 mp., situat în Sinaia, str. Piaţa Unirii nr. 2, lot 1.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și două” abţineri”. Se abţin: dl. cons. Boghici Tiberiu și dl. cons. Birău Octavian.

În cotinuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricție de construire și închidere sezonieră terase acoperite, schimbare parțială destinație restaurant și reamenajare pentru Centrul Balnear” Medspa” la Hotel Caraiman – monument istoric.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita să ia cuvântul. Menţionează că, din informaţiile pe care le deţine rezultă că, nu se respectă indicatorii tehnico-economici care sunt depăşiţi.

Dl. primar precizează că informaţiile nu sunt adevărate, nu s-a aprobat extinderea construcţiei, PUD-ul are aviz de la comisia tehnică judeţeană altfel, nu trecea de comisie dacă documentaţia nu era în regulă.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi” pentru” și un vot” împotriva” (votează împotriva dl. cons. Pavel Georgini).

Urmează pct. 25 – Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 835 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, jud. Prahova, lot 1, nr. cad. 24931, CF nr. 2493.

Dl. cons. Remus David, în calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, propune  neexercitarea dreptului de preemţiune a Consiliului local asupra terenului pădure în suprafața de 835 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, cu preţ de vânzare de 60.000 euro.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Remus David.

Se trece la pct. 26 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință/garaj situat în Sinaia, Fdt. Telecabinei nr. 3.

Președintele de şedinţa arată că, este vorba despre un garaj situat în Sinaia, Fdt. Telecabinei nr. 3, care se închiriază prin licitație publică cu un preţ de pornire  de 1,55 euro/mp.

Dl. primar solicita să se consemneze în documentaţie că au dreptul să participe la licitaţie numai cei care locuiesc în imobilul respectiv.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 27 – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei locuinţelor situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20 bl. A, ap. AN.1.7, AS1.2 și AS2.1 din locuinţe în locuinţe de serviciu și repartizarea acestora.

Dl. primar arata că, este vorba despre trei unităţi locative situate în Sinaia, str. Walter Maracineanu cărora li se schimba destinaţia din locuinţe, în locuinţe de serviciu pentru medici și salariaţi ai Primăriei. Contractul de închiriere este anexă la contractul de muncă.

Dl. cons. Boghici Tiberiu întreabă dacă contractul cadru de închiriere se prezintă spre aprobare în şedinţa Consiliului local.

Dl. primar precizează că, contractul de închiriere a fost aprobat în Consiliul local, este un contract standard care nu s-a modificat. În imobilul din str. W.Mărăcineanu locuiesc cu contracte de închiriere 12 medici și profesori. Astfel, s-a venit în întâmpinarea celor care vin să lucreze în Sinaia şi nu au locuinţa.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 28 – Proiect de hotărâre privind rectificarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii în evidenţele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr. 159/2007.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui punct, supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 29 – Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 134/2008 privind restricționarea accesului auto pe drumul comunal Calea Codrului de la intersecţia Calea Codrului – Drum Nou Cota, până la Calea Moroieni.

Dl. primar sesizează că, în proiectul de hotărâre este greşit trecut drumuri” forestiere” pentru ca în Sinaia nu sunt drumuri forestiere ci, sunt drumuri comunale. Solicită să se consemneze şi să se modifice textul. Drumurile prevăzute în proiect, au fost date ca donaţie oraşului, de M.S. Regele Mihai și, din păcate, au fost distruse de maşinile de tonaj greu care exploatează ilegal masa lemnoasa. A propus ca accesul acestor utilaje să se facă controlat.

Dl. cons. Milos Calin solicita sprijin în demersul pe care vrea să-l facă, în calitate de consilier local, pentru înlăturarea acestei situaţii dezastruoase create pe aceste drumuri din extravilanul oraşului.

Dl. primar îi informează pe membrii Consiliului ca a luat legătura cu directorul de la Romsilva, i-a trimis chiar si poze și i-a dat termen două săptămâni să rezolve situaţia. În caz contrar, i se va face plângere penală.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. primar.

Se trece la pct. 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită şi a altor acte emise de Biroul taxe și impozite, prin mijloacele electronice de transmitere la distanță.

Dl. Primar arata că, prin această propunere se doreşte să se comunice online toate actele administrative fiscale. În acest sens s-a întocmit procedura pentru a se plăti impozitele şi taxele locale prin mijloace electronice.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 31 – Proiect de hotărârea privind desemnarea unei persoane din cadrul Primăriei orașului Sinaia, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova.

Dl. primar menţionează că, l-a propus pe dl. viceprimar Bădăran Gheorghe pentru că, şi până acum a fost reprezentatul Consiliului în A.D.I.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 32 – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului” Mihail Cantacuzino”, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Dl. cons. Vasile Gheorghe este dispus să participe şi să sprijine în continuare Consiliul de administraţie al Colegiului Mihail Cantacuzino.

În continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către oraşul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Dl. primar arata că, volumul mare procese, este greu de gestionat de către cele două juriste din cadrul aparatului de specialitate al primarului, motiv pentru care a propus externalizarea dosarelor aflate pe rol la Tribunalul Bucureşti, reclamante fiind moștenitoarele MS. Regele Mihai care au contestat supraimpozitarea taxelor.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi” pentru” și ”o abținere” (se abţine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 34 – Proiect de hotărâre privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 6/12.10.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia.

Dl. cons. Marcoci Constantin constata că, în proiectul de hotărâre s-a stabilit la persoanele fizice amenda contravenţionala în cuantum de la 500 şi 2500 lei. Întreabă cine hotărăşte ce amenda va plăti contravenientul? Considera că nu trebuie să se lase la latitudinea poliţistului să stabilească amenda ci, propune să se stabilească clar cuantumul.

Dl. cons. Boghici Tiberiu sesizează că în proiectul de hotărâre s-a trecut greşit termenul de plată a amenzii pentru ca, în conformitate cu legea, acesta este de 15 zile nu de 48 de ore. De asemenea, afirma că, legea spune că trebuie să se individualizeze contravenţia, altfel, procesele verbale se pot anula mult mai uşor in instanță.

Dl. primar propune că amenda contravenţionala să rămână de 500 lei pentru persoanele fizice.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentele propuse de dl. primar şi dl. cons. Boghici Tiberiu, respectiv

cuantumul amenzii să fie de 500 lei pentru persoanele fizice, iar plata de jumătate din minimul amenzii să se achite în 15 zile.

Urmează pct. 35 – Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Națională de Investiţii C.N.I. SA.a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții” Continuare lucrări construire spital orășenesc Sinaia”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar precizează că se lucrează la Spitalul nou, s-a obţinut finanţarea, iar la sfârşit, când construcţia va fi gata se va preda înapoi la C.N.I.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 36 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția” Continuare lucrări construire spital orășenesc Sinaia”.

Deoarece nu sunt intervenţii, supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

În continuare, se trece la ordinea suplimentară a şedinţei.

Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1 – Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învăţământ Colegiul” M. Cantacuzino Sinaia”.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă de ce a fost trecut la urgenţe acest proiect.

Dl. primar arata că, a expirat contractul de dare în administrare şi, fără acesta, nu se putea depune proiectul de investiţii ” Aici și Acum educație online”.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 2 –Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Colegiul Mihail Cantacuzino, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”.

Dl. primar menţionează că acest proiect de investiţii este un proiect important pentru educaţie şi desfăşurarea activităţii didactice în mediu online.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru dotare cu 5 paturi AŢI – Spital Orășenesc Sinaia”.

Dl. Primar arata că, este ultimul pat din cele 5 paturi ATI pentru Spitalul orăşenesc Sinaia achizitionate în parteneriat cu Consiliul judetean Prahova.

Dl. Cons. Milos Călin întreabă dacă se vor trata la Sinaia şi cazurile de COVID.

Dl. Primar răspunde negativ, bolnavii de COVID merg la alte spitale. Spitalul orăşenesc Sinaia este unul din spitalele care face şi alte activităţi, ex.

chirurgie, ginecologie, etc., chiar dacă unele secţii au fost închise pentru că personalul medical s-a îmbolnăvit.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit de către SC. Transport Urban Sinaia SRL., a unei cartele de acces la instalaţiile de transport pe cablu.

Dl. Primar arata ca a avut această iniţiativă pentru a veni în sprijinul celor care donează sânge şi pentru a-i stimula în acest scop.

Dl. Cons. Pavel Georgini constată că în proiectul de hotărâre exista o condiţie ca cele 24 de puncte să fie folosite doar în ziua eliberării, ceea ce nu i se pare normal pentru că, cel care donează poate avea o stare de rău în acea zi.

Dl. primar propune să se modifice astfel: Cartela acordată să fie valabilă pe toată perioada sezonului de schi. Îi mulţumeşte dlui Pavel Georgini pentru amendament.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind transferul fără plată a unor autoturisme către instituțiile/serviciile subordinate şi reorganizarea parcului auto.

Dl. primar precizează că, S.I.E. a donat oraşului Sinaia 3 autoturisme pe care a propus să le dea prin transfer fără plată SC. Sinaia Forever SRL, SC. Transport Urban SRL. şi Spitalului orăşenesc Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita să se consemneze că, la pct. 2, 3 şi 4 din ordinea de zi, PSD. a avut o poziţie colectivă.

Dl. primar îi recomanda să citească Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local.

Dl. cons. Boghici Tiberiu face 2 propuneri:

– în procesul verbal să fie trecut nominal la punctele unde s-a abţinut sau a votat împotrivă;

– ținând cont de situaţia existentă în prezent de pandemie, propune ca şedinţele de comisie să se ţină online.

În încheiere președintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi.

Şedinţa îşi încheie lucrările la ora 16,30.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 4, 2021

Comments are closed.