Administrație Publică

Anunț licitație nr.844 din 11.01.2021

ianuarie 11, 2021

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.125, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: marilena.boteanu@primaria-sinaia.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:scoaterea la licitație publică cu ofertă în plic închis, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință/garaj.Spațiul în suprafață de 34mp face parte din domeniul privat al UAT Sinaia și este amplasat pe fdt.Telecabinei nr.3, având nr.cadastral 20246.

Închirierea se face conform art.362 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.184/27.11.2020.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

300 lei / exemplar, ce se achită la casierie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 27.01.2021, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.02.2021, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

04.02.2021, ora 11.00, Primăria Orasului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, sala 1, etaj 1.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 11.01.2021.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 11, 2021

Comments are closed.