Administrație Publică

Anunț licitație închiriere teren str. Privighetorilor nr. 85, lot 2, 250 mp, termen 2

februarie 2, 2021

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Sinaia cu sediul în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: ilie.voicu@primaria-sinaia.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Licitație publică pentru închiriere teren în suprafață de 250 mp, proprietate privată a Orașului Sinaia, situat în intravilanul  Orașului Sinaia, str. Privighetorilor nr. 85, lot 2.

Închirierea se face conform art. 332-348 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 173/27.11.2020.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Urbanism și Cadastru.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

300 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 16.02.2021, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.02.2021, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

24.02.2021, ora 12.00, Primăria Orașului  Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.02.2021.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2021

Comments are closed.