Administrație Publică

Dispoziția nr.28 din 29.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 05 februarie 2021

februarie 2, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) lit.a) și   art. 134 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință ordinară pentru data de  05 februarie ora 14,00 care se va desfațura  în sala  de sedinte a Consiliului Local al orasului Sinaia cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din  luna decembrie 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiție ”Centru S – Loc de bine”.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL. Nr. 226/2018 privind aprobarea proiectului ”Centru S – Loc de bine” și a cheltuielilor aferente acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea listei parcărilor publice din orașul Sinaia, administrate de SC.Transport Urban Sinaia SRL .
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 13, situat in Bdul Carol I nr. 33.
 6. Proiect de hotărâre privind condițiile de utilizare a abonamentului lunar pentru transport rutier public de persoane efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia.
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea conform HCL. 183/2006 a terenului situat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 C, în suprafață de 275 mp., ce face obiectul contractului de concesiune nr. 250/22.01.1999.
 9. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 2032/19.02.2004 și nr. 1436/18.01.2007 ce au ca obiect terenurile în suprafață de 28 mp.  și 13 mp., situate in Sinaia, str. Telecabinei nr. 3.
 10. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului in suprafata de 277 mp. situat in Sinaia, str. Măceșului nr. 1, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 6267/05.10.1999 si actului aditional nr. 34734/15.12.2020.
 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL., cu una bucata lamă de zăpadă, marca Pronar, model PU-S 27 HL, seria 0068, an fabricație 2020.
 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de echipamente profesionale de spălătorie, către Spitalul Orășenesc Sinaia.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia pentru anul 2021.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2021.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021, referitor la repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 2  la  H.C.L. nr. 205/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 – cap X  Taxe  speciale  administrate  de  Direcția  Poliția Locala.
 17. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.28 din 29.01.2021 în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2021

Comments are closed.