Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite

februarie 8, 2021

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de  execuție  de:

inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Biroului Taxe și Impozite

Informații privind desfășurarea concursului:

Tip concurs – RECRUTARE

Dată susținere probă scrisa : 11.03.2021, ora 11

Dată susținere probă interviu: se va anunța odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

 08.02.2021 – 01.03.2021

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei orașului Sinaia, Bulevardul Carol I nr.47

 SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 – urmărirea, inventarierea și executarea silită a materiei impozabile în totalitatea sa

–  încasarea impozitelor și taxelor locale la termenele prevăzute de lege

–  executarea silită a tuturor debitorilor restanți.

 Responsabilități:

-efectuează procedura de executare silită a debitorilor care nu își achită obligațiile bugetare în termen legal, parcurgând  toate etapele și modalitățile de executare silită;

– urmărește starea tuturor debitorilor persoane juridice aflate în insolvență și a debitorilor persoane fizice aflate în insolvabilitate, prin obținerea de informații de la administratorii judiciari ai debitorilor în cauză și întocmește situația acestora;

-răspunde de înregistrarea proceselor verbale de contravenție și urmărește încasarea acestora, în caz contrar, procedează la demararea procedurii de executare silită.

Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal:

– integritate si confidențialitate;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate;

-aptitudini de comunicare;

-abilități de exprimare în scris și verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție și de conducere;

-întocmire rapidă a documentelor;

-adaptabilitate la nou;

-capacitate de autoperfecționare  prin pregătire permanentă;

-capacitate de lucru în echipă;

-cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel  mediu

 Condiții specifice de participare la concurs/examen:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele  domenii: științe economice sau științe juridice.

-vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  –   1 an

 Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

08 februarie 2021 – 01 martie 2021  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere;

2)scrisoare de intenție;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate  corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8)declarație pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie;

9)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

10)pentru vechime în muncă se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori;

11)se vor prezenta referințe din partea a trei persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.

 Opțional:

–          alte documente relevante din care să rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe;

–          alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri.

 ·         Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact: Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon: 0244311788, interior 132, fax 0244314509; e-mail: isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie:

·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  titlul I și II ale părții a VI-a

  • Constituția României, republicată

  • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

·         Regulamentul  general  privind protecția datelor nr.679/2016

·         Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă fișă postului în format pdf AICI

Descarcă formularul de înscriere în format docx AICI

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 8, 2021

Comments are closed.