Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.10 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu 1 buc. lama de zapada marca Pronar, model PU-S 27 HL, serie 0068, an fabricatie 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1101 / 13.01.2021 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 1103 / 13.01.2021 întocmit de Serviciului Investiții si Achiziții Publice prin care se propune includerea lamei de zăpadă marca Pronar, model PU-S 27 HL, serie 0068, an fabricatie 2020, în Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al Orașului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Orașului Sinaia, cu o lamă de zapadă marca Pronar, model PU-S 27 HL, serie 0068, an fabricație 2020.

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3. – SC Sinaia Forever SRL va suporta toate cheltuielile de reparații și întreținere necesare bunei funcționări a echipamentului.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții si Achiziții Publice, Direcția Poliția Locală și SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.10 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.