Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.12 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru anul 2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 657/10.01.2020 întocmit de  Primarul Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 659/10.01.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu  prevederile :

  • Legii 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a2 pct.1), pct.2), pct.5) si art.3 pct.1),2),3), art.6), art.9), art.10(, art.12 pct.2), art.21 pct.b), art.22,
  • Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3)

In temeiul  art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin. (3) lit.a) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfășurării competițiilor și activităților menționate în anexa la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2020, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2021 .

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice Serviciul Buget și Resurse Umane și Cluvul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Vezi HCL nr.12 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.