Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.13 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind  aprobarea calendarului de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2021

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 2855/29.01.2021 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2857/29.01.2021;
  • Adresa nr. 1027/12.01.2021 emisă de Centrul Cultural Carmen Sylva;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanței 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin.(1);

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2021, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării activităților menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2020, până la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2021.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Resurse Umane si Centrul Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia.

Vezi HCL nr.13 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.