Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.14 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare a planului de acţiuni sau lucrǎri de interes local, pentru anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, nr.1303/14.01.2021, inițiat de Primarul Orasului Sinaia;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii și Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primariei Sinaia, nr.1304/14.01.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv art.28 din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) litera d) și alin.(7) litera b), art. 139 alin.(1) precum și art.196, alin.(1), litera a), din OUG. nr.57/2009 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă planul de acţiuni sau lucrǎri de interes local, pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut în Anexa nr.1, parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul Servicii și Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primariei Sinaia .

Vezi HCL nr.14 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.