Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.15 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind  îndreptarea  erorii materiale din HCL.205/2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, Cap.X. Taxe speciale administrate de Direcția Poliția Locală  – “Taxele pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehicule cu greutate maxima autorizată mai mare de 5 t”

Având în vedere:    

Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.3143/01.02.2021 și Raportul de specialitate nr.3144/01.02.2021, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

– Nota internă nr.3317/01.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din HCL 205/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, Cap.X Taxe speciale administrate de Direcția Poliția Locală – “Taxele pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehicule cu greutate maxima autorizată mai mare de 5 t”, întocmită de Direcția Poliția Locală;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art.484, alin.(1), (2), și (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c) coroborat cu art.139, alin.(3), lit.c) si art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. –   Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HCL. nr. 205/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, Cap.X. Taxe speciale administrate de Direcția Poliția Locală – “Taxele pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehicule cu greutate maxima autorizată mai mare de 5 t” și anume:

-pentru autovehicule cu G.M.A.> 20 t și <=33 t
-pentru autovehicule cu G.M.A.>33 t

Se înlocuiește cu:

-pentru autovehicule cu G.M.A.> 20 t și <=35 t
-pentru autovehicule cu G.M.A.>35 t

 Art.2. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul taxe si impozite.

Vezi HCL nr.15 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.