Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.16 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

Privind aprobarea Listei evenimentelor organizate în anul 2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 37548/15.12.2020;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Politici Publice  înregistrat sub nr. 37550/15.12.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.a), b), d), e) coroborat cu alin.(7), lit. a), d), e), f), k), r) și alin.(9) lit.a), c), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă Lista evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2021, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Evenimentele se vor organiza cu respectarea măsurilor de prevenție ce se impun pe plan național și local pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu coronavirus.

Art.2. – Împuterniceste primarul orașului Sinaia să încheie contracte/parteneriate/protocoale de  colaborare în vederea realizării de evenimente, cuprinse în anexa 1.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.16 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.