Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.17 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind împuternicirea  reprezentanților  Consiliului Local Sinaia care să facă parte din comisiile de evaluare a ofertelor la licitațiile pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare inițiat de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.3263/02.02.2021;

– Raportul de Specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.3271/02.02.2021 prin care propune împuternicirea  reprezentanților  Consiliului Local Sinaia care să facă parte din comisiile de evaluare a ofertelor la licitațiile pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.287 lit.b),  art.338 ),  art. 139 alin.(3), lit.g)  și art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se împuternicește dl. Gheorghe Bădăran,  consilier local, să facă parte din comisiile de evaluare a ofertelor la licitațiile pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT Sinaia în calitate de membru și dl. Gheorghe Popa, consilier local, in calitate de membru supleant în aceleași comisii.

Art.2. Compartimentele de specialitate responsabile din cadrul Primăriei orașului Sinaia vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.17 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 18, 2021

Comments are closed.