Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.2 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

de modificare și completare a HCL nr.226/ 2018 privind aprobarea Proiectului ,,CENTRU S- LOC DE BINE’’ și a cheltuielilor legate de proiect

PROIECT: “Centru S – loc de bine

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2

   Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2321/25.01.2021

– Raportul de specialitate nr. 2359/ 25.01.2021  întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune modificarea și completarea HCL. nr.226/ 2018 privind aprobarea Proiectului ,,CENTRU S- LOC DE BINE”și a cheltuielilor legate de proiect;

– Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific 3.2: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale;

     – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.d) coroborat cu  art. 139 alin.(3), lit. e) și  art. 196 alin.(1),  lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

 Art. 1. – Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226/ 2018 și va avea următorul cuprins:

,,Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,CENTRU S- LOC DE BINE” în cuantum de 8.041.740,67    lei (inclusiv TVA).”

 Art. 2. –  Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.226/ 2018 și va avea următorul cuprins:

,,Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ambele în cuantum de 3.703.281,49 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “CENTRU S – LOC DE BINE”.

Art. 3. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.226/ 2018 rămân neschimbate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.2 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.