Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.4 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.13, B-dul Carol I, nr.33

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar, Vlad Oprea, înregitrat cu nr. 1094/13.01.2021;

– Raportul de specialitate nr.1096/ 13.01.2021 al Compartimentului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.13, situat in Orasul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Sinaia;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(6), lit.a) coroborat cu art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.13, B-dul Carol I, nr.33, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 13

(B-dul Carol I, nr.33)

9 mp Comercializare produse de patiserie și cofetărie 15 euro/ mp/ luna (total 135 euro/luna)

Art.2. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționate la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3. – Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 15 euro/mp/lună, adică 135 euro/lună.

Art.4. – Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6. – Se împuternicește Dl. Gheorghe Bădăran, consilier local, să facă parte din comisia privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial mentionat la art.1.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul  Monitorizare și Control și Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art.8. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință publică de Secretarul General al Orasului Sinaia,  prin intermediul Compartimentului juridic, contencios-administrativ si administratie publică.

Vezi HCL nr.4 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.