Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.5 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind condițiile de utilizare a abonamentului lunar pentru transport rutier public de persoane efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

    – Referatul de aprobare nr. 2128/22.01.2021, inițiat de dl. Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 2130/22.01.2021 întocmit de Direcția Poliția Locală  – Compartimentul Monitorizare și Control, prin care se propun condițiile de utilizare a abonamentului lunar pentru transport rutier public de persoane, efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL.;

– HCL.nr. 9/26.02.2007 prin care s-a aprobat înființarea SC. Transport Urban Sinaia SRL., având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

– HCL.nr. 2/25.01.2008  privind acordarea de gratuități și reduceri la transportul urban de persoane efectuat cu mijloace de transport ale SC. Transport Urban Sinaia SRL;

– HCL. nr. 216/11.11.2010 prin care s-au aprobat tarifele  pentru serviciul de transport rutier public de persoane efectuat  de SC. Transport Urban Sinaia SRL;

– HCL. nr. 22/24.02.2011 privind modificarea  tarifului de abonament pentru pensionari;

– HCL. nr. 62/14.04.2020 privind  delegarea gestiunii serviciului de transport de călători pe raza administrativ-teritoriala a UAT. Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local  de persoane  cu autobuze în orașul Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

   – Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

    – Ordinul nr. 972/2007 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane;

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu  art. 139, alin. (1) și cu art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  condițiile de utilizare a abonamentului lunar, pentru transportul rutier public de persoane efectuate de SC. Transport Urban Sinaia SRL., după cum urmează :

  1. abonamentul de pensionari va fi utilizat exclusiv de titular.

În cazul utilizării acestuia de către alte persoane se stabilesc următoarele :

  • la prima abatere constatată, abonamentul se suspendă pe o perioadă de 3 luni;
  • la a 2-a abatere constatată, abonamentul se suspendă pe o perioadă de 6 luni;
  • la a 3-a abatere constatată, abonamentul se anulează.
  1. abonamentul lunar eliberat altor persoane decât pensionarilor va fi utilizat exclusiv de titular.

În cazul utilizării acestuia de către alte persoane, abonamentul se anulează.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locala și SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija Secretarului general al orașului Sinaia, prin  intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică.

Vezi HCL nr.5 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.