Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.6 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

 –  Referatul de aprobare nr. 2034 din 21.01.2021  întocmit de  David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Costel și Miloș Călin, consilieri locali;

– Raportul de specialitate nr. 2296 din 25.01.2021, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019  privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.6 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.