Administrație Publică

Proces verbal încheiat astăzi 15 decembrie 2020, orele 17,00 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr.286 din data de 15.12.2020, la sediul Primăriei orașului Sinaia.

februarie 12, 2021

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsește motivat dl. cons. Crețu Pompiliu.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic prin e-mail.

La ședință participă, pe lângă membrii Consiliului local și: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general al oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu buget și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei.

Dl. cons. Georgini Pavel sesizează că, materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de îndată au fost transmise foarte târziu, respectiv le-a primit la ora 14,00.

Dl. primar intervine precizând că, a convocat această şedinţă de consiliu de îndată, în primul rând pentru că legea îi permite şi în al doilea rând pentru că pe ordinea de zi sunt înscrise materiale care nu suportă amânare; este vorba de rectificarea de buget şi termenul de plăţi şi încasări care se fac este până pe data de 20 decembrie 2020, de acordarea burselor şcolare şi aprobarea unui acord cu ADR Sud Muntenia pentru implementarea unui proiect, acord care trebuie semnat vineri, 17.12.2020.

Îl invită pe dl. cons. Remus David, să preia lucrările şedinţei, în calitate de preşedinte de şedinţa ales pentru o perioadă de 3 luni.

Președintele de ședință arata că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise trei proiecte, conform anexei la prezentul proces verbal. Supune la vot proiectul ordinii de zi care se aprobă în unanimitate, în forma prezentată.

Se trece la pct. 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui punct, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea semnării Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului” Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătura – 5 D2”.

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar menționează că, Uniunea Europeană a cerut ca statele membre să vină cu proiecte strategice. Fiecare Agenţie de Dezvoltare trebuie să aleagă un singur domeniu pentru proiecte și în acest scop, s-a cerut fiecărui judeţ aferent să depună proiecte pe diferite domenii.

Oraşul Sinaia, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și-a propus să realizeze 3 proiecte de investiţii ce urmează să fie depuse la finanţare în perioada 2021 – 2027 şi anume:

  • – de mobilitate urbană – realizarea unei şosele rapide în subteran, care să facă legătura între centrul orașului – Bd. Carol şi Bd. Ferdinand, inclusiv realizarea în subteran a unei parcări auto;
  • – de regenerare urbană în zona Zgarburei pe terenul pe care oraşul l-a câştigat în urma procesului pe care l-a avut cu SC. Mefin Sinaia SA, pe care se vor realiza zone de promenadă şi parcuri publice;
  • – de dezvoltare a turismului, în special dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400 – Cota 2000; se vor realiza 3 instalaţii pe cablu şi se vor achiziţiona 3 utilaje pentru zăpada artificială.

Precizează că, cele trei investiţii sunt incluse în proiectul sus mentionat, iar pentru derularea acestuia este necesară asocierea oraşului Sinaia cu ADR. Sud Muntenia şi semnarea acordului de parteneriat. Cei care intră în această asociere nu mai participă la licitaţie, este o metodă nouă pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor europene. Valoarea totală cumulata pentru cele trei proiecte de investiţii este de 6,7 milioane lei, iar contribuţia proprie a oraşului Sinaia este de 136.660 lei.

Dl. cons. Georgini Pavel solicită să se ţină cont că la proiectul privind instalaţiile de cablu de pe munte trebuie să se aibă în vedere reabilitarea şi extinderea captării de apă.

Dl. primar arata că, în prezent captarea funcţionează şi se aduce un plus de apă de la lacul Sfânta Ana, iar SC. Electrica a demarat un proiect pentru mărirea capacităţii electrice a acestei captări.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi – pct. 3 – Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru perioada 2019 – 2020, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar Vlad Oprea menţionează că, bursele şcolare pentru anul 2019 – 2020 se acordă în baza unor criterii generale de acordare, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limita fondurilor stabilite în bugetul local.

Președintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Dl. primar Vlad Oprea mulţumeşte membrilor consiliului local pentru participarea la această şedinţă, precizând că, restul proiectelor de hotărâri vor intra pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ce va avea loc în data de 22 decembrie 2020.

Dl. cons. Tiberiu Boghici solicită ca proiectele de hotărâri pentru şedinţe să fie transmise din timp membrilor consiliului, pentru a putea fi studiate. Consideră că este o cerere de bun simţ.

Dl. primar arata că, sunt şi excepţii, atunci când este o urgenţă trebuie să convoace consiliul în şedinţa de îndată.

Dl. cons. Georgini Pavel roagă executivul ca în momentul în care se va face proiectul bugetului local să se aibă în vedere şi să se ţină cont şi de proiectele pe care urmează să le depună.

Dl. primar Vlad Oprea menţionează că, mai întâi se adopta bugetul naţional, după care se va aproba bugetul local.

Preşedintele de şedinţă multumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările acesteia  la ora 16,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 12, 2021

Comments are closed.