Administrație Publică

Proces verbal încheiat astăzi 22 decembrie 2020, orele 14,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 287/16 decembrie 2020, care s-a desfășurat în sala de şedinţe” Baccara” din cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia

februarie 12, 2021

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseşte motivat dna. cons. Istrate Iuliana. Şedinţa este statutară.

La solicitarea adresată secretarului general al orașului Sinaia, conform HG. 190/2020, dna Anca-Mariana Hogea participa la şedinţa Consiliului Local prin mijloace electronice, fiind în izolare la domiciliu, din motive de sănătate.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Cocuța Chiriță, șef Birou Taxe și Impozite, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect oraş Sinaia și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. cons. Remus David să preia lucrările acesteia în calitate de preşedinte de şedinţa ales pentru o perioadă de 3 luni.

Președintele de ședință arata că, pe proiectul ordinii de zi sunt trecute 13 puncte la care se mai adaugă încă 7 puncte înscrise pe ordinea de zi suplimentară, în total 20 puncte.

Președintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27 noiembrie 2020.

Supus la vot, procesul verbal din 27 noiembrie 2020, se aprobă în unanimitate.

Urmează pct. 2. – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar Vlad Oprea ca să susţină acest proiect de hotărâre.

Dl. Vlad Oprea, arata că, impozitele şi taxele au rămas în mare parte la fel ca şi anul trecut.

Solicită ca la proiectul de hotărâre iniţial, să facă două propuneri:

– Să se diminueze taxa de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutate maximă de peste 33 tone, de la 2500 lei, la 1500 lei;

A doua propunere se referă la taxa take&go care este de 20 lei/mp. raportată la întreaga suprafaţă a spaţiului comercial unde-şi desfăşoară activitatea agenţii economici. În acest sens, propune modificarea zonei, respectiv Bdul Carol I – zona de la Primărie până la Intrarea în Parcul Dimitrie Ghica care este cea mai solicitată şi unde se crează cea mai mare cantitate de gunoi menajer. Justifica taxa pornind de la ideea de a descuraja operatorii economici care folosesc diferite ambalaje si produc acest gunoi.

Dl. cons. Constantin Marcoci precizează că, în zonă sunt şi restaurante care vând pizza şi care vor fi afectate.

Dl. primar menționează că, restaurantele nu se încadrează, sunt 9 agenţi economici în zona propusă care au acest obiect de activitate. Aici intră si Carrefour, Mega Image, șaormeriile, cu excepţia supermarketurilor din cartiere și de pe Calea Prahovei.

Dl. cons. Tiberiu Boghici consideră că, aşa cum a discutat şi în comisia buget-finanţe, trebuie să se explice clar ce înseamnă mâncare gătită ambalată, servită la pachet, pentru că, oricare din agenţii economici care au în obiectul de activitate acest domeniu, se încadrează la aceasta taxa. Ori se aplică taxa pentru toată lumea, ori proiectul este discriminatoriu şi va genera contestaţii în instanţă.

Dl. primar afirma că, taxele s-au aplicat şi anul trecut şi nu au fost contestaţii. La cei 9 agenţi identificaţi, se modifică doar cuantumul. La unii taxele sunt mici pentru că au suprafeţe mici.

Dl. cons. Tiberiu Boghici subliniază faptul că, nu este împotriva acestei taxe ci, există riscul ca aceasta să fie contestata în instanţă.

Dl. primar arata că, se aplică aceeaşi procedură ca anul trecut, cu excepţia faptului că, taxa se raportează la întreaga suprafaţă a spaţiului comercial unde-şi desfăşoară activitatea. Supermarketurile din zona centrală vor plăti pentru întreaga suprafaţă și, taxa a fost propusă pentru a descuraja generarea unor cantităţi mari de deşeuri stradale rezultate din consumul produselor în ambalaje de unică folosinţă.

Dl. cons. Georgini Pavel propune să se facă o completare la aceasta taxa:” cu excepţia celor care au servirea la mese”.

Dl. cons. Tiberiu Boghici propune ca taxa să fie aplicată celor care nu au ca obiect de activitate      ”mâncare gătită servită la pachet.” Considera că, cu cât proiectul de hotărâre este scris mai bine, cu atât nu poate fi contestat.

Dl. cons. Georgini Pavel întreabă care este diferenţa taxei faţă de anul trecut la cei care au șaormeria din centru.

Dl. primar dă câteva exemple:

– La șaormerie, în anul 2020 s-a plătit 360 lei/an, iar în anul 2021 va plăti 4300 lei, o taxă sub 400 lei/lună;

– La Carrefour, în anul 2020 s-a plătit suma de 25.000 lei, iar în 2021 va plăti 307.000 lei.

Dl. cons. Tiberiu Boghici întreabă dacă pot fi amânate taxele până în luna iunie 2021, ţinând cont de situaţia de pandemie si, mai ales, pentru a veni în întâmpinarea agenților economici.

Dl. primar Vlad Oprea consideră că trebuie să se susţină restaurantele (sunt 10 restaurante care stau degeaba) şi hotelurile din oraş pentru că, la ceilalţi, şi în special la magazine, veniturile au crescut exponenţial. Odată cu închiderea restaurantelor li s-a permis turiştilor să mănânce în camerele de hotel şi ei şi-au procurat hrana de la supermarketuri.

Dl. cons. Georgini Pavel pune în discuţie taxa de promovare de 2,5 lei/sejur, care este destul de mare. Propune ca aceasta să fie micşorată la jumătate faţă de anul 2020, pentru o perioadă de 6 luni, după care, în funcţie de situaţia existentă să se hotărască.

Dl. primar arata că, taxa de promovare nu este mare, ea se calculează la încasări care, în acest an   s-au redus la 60-70%, ceea ce înseamnă că nu a fost şi nu este o povară pentru agenţii economici. În plus, au scăzut încasările şi la bugetul local, iar taxa încasată se foloseşte exclusiv numai pentru promovarea staţiunii, pentru restul investiţiilor, oraşul se bazează pe proiecte accesate prin fonduri europene.

Întrucât nu mai sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, care se adoptă cu 16 voturi ”pentru”, cu amendamentele propuse de primarul oraşului Sinaia.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind evidențierea terenurilor în domeniul privat al orașului Sinaia, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de şedinţă arată că este vorba despre un teren în suprafaţă de 355 mp. care va fi evidenţiat în domeniul privat al oraşului.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă cu 16 voturi” pentru”.

Urmează pct. 4. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 284 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 1, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de şedinţă menţionează că, terenul respectiv a fost evaluat la 55 euro/mp. Îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri pentru preţul de pornire de vânzare prin licitaţie publică.

Dl. Cons. Octavian Birău întreabă cum se calculează preţul de evaluare al unui teren pentru că, la şedinţa trecută un teren a fost evaluat la 45 euro/mp. şi în consiliu s-a propus 100 euro/mp.

Dl. Cons. Remus David îi explica domnului consilier că rapoartele de evaluare pentru terenuri sunt întocmite de un expert autorizat.

Dl. Cons. Călin Miloș consideră că evaluările nu sunt făcute corect pentru că, una este să iei un teren pentru a-ţi întregi o proprietate şi alta este să iei un teren pentru realizarea unei construcţii. Părerea personală este să se facă o diferenţiere de evaluare a acestor terenuri.

Dl. Primar constata că, evaluările nu sunt făcute aşa cum trebuie. Sunt diferenţe mari între evaluările terenurilor făcute în aceeaşi zonă a oraşului. Exemplu: au fost terenuri la marginea oraşului, în jurul proprietăţilor, evaluate la 80 euro/mp., iar în zona centrală au fost evaluate la 45 – 50 euro/mp.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici propune să stabilească Consiliul local un preţ de evaluare/mp. de care să se ţină cont.

Dl. Primar precizează că, evaluatorul existent a fost desemnat printr-o licitaţie pe care a câştigat-o. Va încerca să găsească un alt evaluator.

Propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 65 euro/mp. pentru terenul situat în str. Aosta.

Președintele de ședință, în calitate de iniţiator al proiectului sus menţionat, îşi retrage propunerea făcută anterior de 55 euro/mp.

Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentul propus, referitor la preţul de pornire a licitaţiei de 65 euro/mp. plus TVA.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2, inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de şedinţa arată că terenul se află în aceeaşi zonă ca şi cel anterior şi este evaluat la 60 euro/mp.

Propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie similar cu cel al terenului anterior, respectiv 65 euro/mp. plus TVA.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu un preţ de pornire a licitaţiei de 65 euro/mp. la care se adaugă TVA-ul.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 355 mp, situat în Sinaia, Aleea Teodor Neculuță nr. 5, lot 2, iniţiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de ședință propune ca preţul de pornire a licitaţie să fie tot de 65 euro/mp. plus TVA.

Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentul propus de 65 euro/mp., preţ de pornire a licitaţiei.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 185 mp, din Sinaia, str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă, iniţiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Milos Călin, consilieri locali.

Dl. Cons. Remus David, în calitate de iniţiator, propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 2 euro/mp/lună şi închirierea să se facă pe o perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentele propuse de iniţiator.

Urmează pct. 9 – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Milos Călin, consilieri locali.

Dl. Primar propune ca redevenţa de pornire a licitaţiei să fie de 55 euro cu plata în 3 rate egale anuale.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici propune ca plata redevenţei să se facă în 5 rate anuale, egale.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentele propuse la art. 6 şi 7 respectiv redevenţa de pornire este de 55 euro iar plata acesteia se va face în 5 rate egale, anuale.

Se trece la pct. 9 – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Miloș Călin, consilieri locali.

Dl. Primar arata că, este vorba despre cesionarea unui contract de concesiune, către moştenitori.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 9, la Contractul nr.28383/2010 – delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către SC. Sinaia Forever SRL., inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.

Dl. Primar arata că, situaţia Societăţii Comerciale Sinaia Forever SRL. nu este foarte bună. Datorită pandemiei, prin HCL nr. 88/29.05.2020 s-a aprobat reducerea redevenţei până la 31.12.2020. Ţinând cont de starea actuală, a propus ca, începând cu data de 01.01.2021,  să se prelungească reducerea redevenţei pentru încă 6 luni. Redevenţa este de 1100 lei/lună.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 11 – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 166/27.11.2020, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că, s-a strecurat o eroare în conţinutul anexei la HCL. 166/2020, respectiv se va inlocui cuvântul protocol cu cuvântul contract.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 12 – Proiect de hotărâre privind darea în administrare a două bucăți paturi medicale ATI., către Spitalul Orășenesc Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adopta cu unanimitate de voturi.

În continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 13 înscris pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice, inițiat de Octavian Birău, Tiberiu Boghici și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de şedinţă îi invită pe iniţiatori să ia cuvântul.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici, referindu-se la transmiterea şedinţelor Consiliului local live, precizează că, iniţiatorii au dorit ca cetăţenii oraşului – care şi-au exprimat această dorinţă – să vadă cum se desfăşoară şedinţele de consiliu şi să participe activ la viaţa oraşului.

Dl. Cons. Călin Miloș precizeaza că, a inițiat acest proiect având două obiective principale:

implicarea oamenilor în viața orașului, educarea noastră a tuturor în acest  sens,  și eliminarea  dorinței de a crea  imagini foarte departe de conținut. Consideră că este necesar să existe acest site al Consiliului local al oraşului Sinaia care poate fi îmbunătăţit permanent.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici afirma că, realizarea acestui site al Consiliului local, care este o entitate diferită de Primărie, vine în sprijinul cetăţenilor oraşului. Scopul site-ului Consiliului local este de a se asigura o transparentă cât mai mare şi acces continuu al cetăţenilor la informaţiile publice şi în special la activitatea Consiliului local. În plus, vor exista mai puţine suspiciuni din partea oamenilor în momentul în care pe site-ul Consiliului local, care va fi separat de site-ul Primăriei, se vor afişa: ordinea de zi, procesele verbale ale şedinţelor, proiectele de hotărâri, hotărârile Consiliului local şi alte informaţii, astfel încât să se asigure o transparentă totală, iar sinăienii să aibă acces mult mai ușor la informaţie şi să cunoască întreaga activitate a Consiliului local.

Constată că, în prezent, site-ul existent la nivelul Primăriei, se accesează greu, nu se pot gasi rapid informatiile de care ai nevoie, etc.

Dl. cons. Birău Constantin întreabă: ”dacă, din punct de vedere tehnic avem tot ce ne trebuie pentru a transmite ședințele live, de ce nu o facem?”

Dl. Primar Vlad Oprea consideră că, proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice nu este util pentru că, în primul rând, realizarea acestui site necesită cheltuieli financiare suplimentare, plus resurse umane care să-l întreţină, iar în al doilea rând, la nivelul orașului există un site unde se afişează documentele autorităţii deliberative şi ale autorităţii executive, inclusiv anunţurile pentru licitaţii.

În prezent, conform Procedurii, anexa 1 la Codul Administrativ, autorităţile administrativ teritoriale sunt obligate să realizeze în format electronic Monitorul Oficial Local. Acesta va fi cuprins în structura paginii de internet, ca eticheta distinctă. După organizarea acestuia, obligatoriu, se vor publica toate actele administrative şi documentele aferente întregii activităţi a Consiliului local și Primăriei.

În ce priveşte asigurarea transparentei prin transmiterea online a şedinţelor, apreciază că, de 16 ani de când este primarul acestui oraş, cetăţenii oraşului nu au fost împiedicaţi să participe la şedinţele consiliului local. Aceste şedinţe sunt publice, cetăţenii pot participa la desfăşurarea acestora şi au acces permanent la informaţie. În perioada stării de urgenţă şedinţele au fost transmise online, asigurându-se transparenta şi acces la informaţie. Totodată, există la nivel de oraş pagina de facebook pentru Consiliului local.

În concluzie, prin site-ul existent se asigură caracterul public al documentelor, există transparență la nivelul oraşului, cetăţenii au acces la informaţii publice, se eliberează documente la cerere, în condiţiile legii; până în prezent nu au existat suspiciuni din partea cetăţenilor că s-au luat hotărâri nelegale şi acest lucru poate fi confirmat de consilierii care au vechime în consiliu.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, arata că, prin lege proiectul ordinii de zi al şedinţelor şi procesele verbale ale acestora se afişează obligatoriu pe site.

Dl cons. Călin Miloș propune ca site-ul existent să fie restructurat şi se oferă să vină cu propuneri.

Dl. Primar este de acord.

Dl. Cons. Constantin Marcoci sesizează că, site-ul nu este actualizat. Deşi au trecut 2 luni de la alegerile locale, pe site apar tot comisiile de specialitate şi consilierii vechi.

Dl. Primar precizează că se va proceda la actualizarea site-ului cu date curente.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici, considera că, dacă nu se doreşte realizarea site-ului Consiliului local, este necesar să se îmbunătăţească structura celui existent asigurându-se în acest fel transparenta tuturor informaţiilor. Totodată, mai ales că trăim în era tehnologiei, se impune transmiterea live a şedinţelor Consiliului local.

Dl. Cons. Călin Milos doreşte ca, prin transmiterea live a şedinţelor, să intre cât mai mulţi cetăţeni în viaţa oraşului.

Dl. Primar precizează că nu este obligatoriu să se transmită şedinţele live, iar cetăţenii oraşului chiar sunt implicaţi în viaţa oraşului. Cu toate minciunile unora, spuse în campania electorală, oamenii nu le-au luat în seamă şi au votat cum au simţit.

Președintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice, care se respinge cu 7 voturi    ”pentru” şi 9 voturi” împotrivă”.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici solicita să se treacă explicit în procesul verbal modul în care a votat.

Votează pentru: dl. cons. Tiberiu Boghici, dl. Cons. Octavian Birău, dl. Cons. Călin Miloș, dl. Cons. Georgini Pavel, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dl. Cons. Constantin Marcoci şi dna. Cons. Valentina Poponete.

Se trece la ordinea de zi suplimentară.

Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct.1. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar menţionează că, a iniţiat proiectul de rectificare a bugetului local deoarece s-a mai primit o sumă de 392.000 lei de la Guvern pentru echilibrarea bugetului local din sume defalcate din TVA. și s-au mai încasat 50.000 lei din vânzări de bunuri.

Propune ca suma de 50.000 lei să fie repartizată pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat, iar suma de 392.000 lei să fie repartizată la capitolul transporturi pentru plata compensaţiei pentru serviciul public de transport persoane înfiinţat şi dat în administrare

Dl. cons. Tiberiu Boghici întreabă de ce SC. Transport Urban SRL Sinaia a declarat un profit de 1000000 lei.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind eliminarea de la poziţia 6 din anexa 1 la HCL. nr. 3/2018 – . SC. Perla Sinaia SRL, corectarea adresei și eliminarea de la poz. 15 din anexă la HCL. Nr. 223/2019 a numiţilor Stanca Moise, Mihai Dumitru și Mihai Valentina, iniţiat de primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa da cuvântul dlui. primar ca să prezinte acest proiect.

Dl. Primar arată că este vorba despre eliminarea de la supraimpozitare a Societăţii Comerciale Perla Sinaia SRL care și-a renovat cota parte din clădirea în care a funcţionat fostul cinematograf, restul coproprietarilor fiind obligaţi să plătească impozitul majorat și, eliminarea şi corectarea adresei de la poz.15 din HCL. 3/2018 unde au fost înscrişi greşit proprietarii care au imobilul renovat.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 3 – Proiect de hotărâre privind stabilirea contravenţiilor şi sancţiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 8/2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgentă Sinaia în zona domeniului schiabil.

Dl. Primar menţionează că, a iniţiat acest proiect de hotărâre pornind de la faptul că, în ultimul timp a crescut numărul turiştilor care profită de serviciile echipei de salvamont în sensul că rămân pe munte după orele de închidere a instalaţiilor pe cablu, şi apoi sună la 112 şi cer ajutor. Intervenţia Serviciului Salvamont necesită cheltuieli foarte mari şi din acest motiv a propus să se instituie contravenţii, iar turiştii care nu se rătăcesc pe munte şi rămân după încheierea programului instalaţiilor pe cablu, să plătească o amendă de 2500 lei, diminuându-se în acest fel numărul mare de intervenţii după ora 17,00.

Dl. Cons. Georgini Pavel este de acord cu aceasta amendă deoarece aşa se procedează şi în alte ţări civilizate. Recomandă ca oamenii să fie informaţi în acest sens.

Dl. Primar menţionează că se va face publicitate prin intermediul punctelor de informaţii turistice.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 4. – Proiect de hotărâre privind elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal și Regulament local urbanism aferent, pentru terenul din Sinaia, zona staţie inferioară telegondola, Aleea Telegondolei nr. 2, iniţiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință dă cuvântul dlui. primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar arată că, în zona Telegondolei – stația de plecare – există un investitor privat care vrea să construiască un hotel şi este dispus să realizeze PUZ-ul cu resurse financiare proprii, pentru întreaga zonă.

Dna. Mihaiela Gherasim, arhitect şef oraş Sinaia, face o prezentare foto-video a documentaţiei de urbanism aferenta PUZ-ului care în prezent este la nivel de informaţie. Arata că, investitorul privat doreşte să facă la baza telegondolei, pe lângă un hotel şi o parcare supraetajată pe 5 nivele şi spaţii comerciale, urmând ca după realizarea PUZ-ului să se facă un proiect de dezvoltare ulterioară a zonei.

Dl. cons. Georgini Pavel întreabă dacă nu cumva trebuia să intre mai întâi în comisia tehnică a judeţului pentru aprobare?

Dl. primar menţionează că, acum, Consiliul local aprobă elaborarea documentaţiei în vederea realizării acestui PUZ, după care, intra în comisia tehnică a Consiliului judeţean pentru avizare. După avizare, PUZ-ul ajunge la comisia de urbanism și la Consiliul local pentru aprobare.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătirea pe secţii organizate de Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia pentru luna ianuarie 2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă cu unanimitate de voturi.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind suplimentarea locurilor de parcare în sezonul de iarnă, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar precizează că, la ultima şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă s-au luat o serie de decizii printre care şi crearea suplimentară a unor locuri de parcare cu plată pentru maşini, în vederea fluidizării circulaţiei în perioadele aglomerate din an. Pe unele drumuri se instituie restricţii de circulaţie ”drum cu sens unic”. Pe porţiunile de drum restricţionate se vor amenaja locuri de parcare pe un sens de circulaţie. Taxa de parcare va fi încasata de SC. Transport Urban SRL. Propunerea a fost agreata atât de Poliţie cât şi de Jandarmerie.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

În continuare, președintele de şedinţa supune atenţiei pct. 7 – Proiect de hotărâre privind reducerea redevenţei la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea serviciului de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT. Sinaia, iniţiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.

Dl. Primar arata că este vorba despre o modificare a contractului privind delegarea serviciului de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT. Sinaia, respectiv la calcularea compensaţiei cheltuielilor eligibile se va ţine cont doar de remuneraţiile personalului şi cheltuielile privind combustibilul, în scopul evitării unei compensaţii excesive.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și o ”abţinere” (se abţine dl. cons. Tiberiu Boghici).

În continuare, dl. primar prezintă o scurtă informare privind şedinţa pe care a avut-o în regim de urgenţă sâmbătă, 18 decembrie 2020 la sediul Primăriei Sinaia, la care au participat, pe lângă membrii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, adjunctul Inspectoratului de Poliţie Prahova, adjunctul Jandarmeriei Prahova şi Prefectul judeţului Prahova, şi unde s-au purtat discuţii referitoare la măsurile suplimentare care se impun în această perioadă a sărbătorilor de iarnă.

În şedinţă, s-a hotărât:

– Montarea unor garduri de protecţie în zonele aglomerate, în special în staţiile de îmbarcare de la baza instalaţiile de transport pe cablu, pentru delimitarea şi crearea culoarelor astfel încât să se asigure respectarea măsurilor de protecţie și distanţarea fizică a turiştilor; Jandarmeria naţională va asigura dotarea cu garduri.

– Difuzarea de către operatorii de transport pe cablu a mesajelor audio în vederea purtării obligatorie a măştii de protecţie, respectarea măsurilor de protecţie cât şi păstrarea distanţei de siguranţă;

– Deschiderea temporară a  traficului auto pe Drumul Cotei pentru a fluidiza traficul către Cota 1400;

– Suplimentarea efectivelor de jandarmi, jandarmi montani și poliţie (numărul acestora va fi suplimentat cu 100 de jandarmi şi poliţişti);

– A solicitat sprijin Unităţii Militare Vânători de Munte de la Predeal ca să trimită efective militare, în vederea asigurării măsurilor de protecţie pentru zona domeniului schiabil dar, după discuţia pe care a avut-o la nivel de minister, nu s-a putut realiza acest lucru pentru că militarii nu au voie să participe la astfel de acţiuni decât în condiţiile legii.

Afirma că, pe perioada weekend-ului, pe munte au fost peste 6000 turişti şi nu au fost incidente. Speră ca lucrurile să intre în normal şi să se asigure siguranţa necesară. Staţiunea Sinaia este printre singurele staţiuni din Europa unde se schiază în această perioadă.

Referindu-se la numărul celor infectaţi cu Covid, arata că, astăzi sunt 3,2 cazuri la mia de locuitori, faţă de acum 2 luni când erau 6 cazuri la mie, dar, încă nu s-a ieşit din scenariul roşu.

Dl. Cons. Gheorgini Pavel întreabă de ce nu se poate deschide drumul Calea Codrului care face legătura cu Calea Moroieni, asigurându-se astfel o fluidizare a circulaţiei auto în această perioadă.

Dl. Primar menţionează că se lucrează în prezent la un proiect, drumul respectiv este distrus, cei care au exploatat zona în care au căzut mulţi copaci atunci când a fost furtună, l-au distrus cu utilajele grele, au înfundat rigolele cu crengi şi au făcut imposibilă circulaţia celorlalte autovehicule. Le-a dat somaţie şi termen celor de la Romsilva ca să refacă drumul Calea Codrului inclusiv să refacă cele două drumuri donate de Regele Mihai care au fost ocupate cu lemne. În cazul în care nu vor executa lucrările le va face plângere penală.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici sesizează că, în rapoartele de specialitate aferente proiectelor de hotărâri pe care le-a primit, nu mai apare numele celui care face cererea. Considera că, în calitate de aleşi, consilierii au dreptul să ştie despre ce este vorba şi trebuie să apară în documentaţie obligatoriu cererea solicitantului.

În încheierea şedinţei se ţine un moment de reculegere pentru dl. Popescu Tiberiu, fostul director al SC. Mefin SA., pentru dl. Șerbanoiu Spirică, fost consilier local până în septembrie 2020 şi pentru eroii revoluţiei din 22 decembrie 1989.

Dl. Primar le urează celor prezenţi Sărbători fericite şi un an nou cu sănătate şi multe realizări.

Şedinţa îşi încheie lucrările la ora 15,35.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 12, 2021

Comments are closed.