Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.18 din data de 26 februarie 2021

martie 2, 2021

privind aprobarea  bugetului și a valorii premiilor acordate în cadrul competiției de schi “Sinaia pe pârtie ediția a XVI-a “

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 5441/22.02.2021 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 5562/22.02.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.  –  Aprobă acordarea de premii în cadrul competiției de schi ”Sinaia pe pârtie ediția a XVI-a”,  pe categorii de vârstă și gen:

Premiul I  = 300 LEI

Premiul II = 200 LEI

Premiul III= 100 LEI

Art. 2. – Aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 23.600 lei (premii, cupe, diplome, medalii, organizare premiere).

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget, Clubul Sportiv Carpați Sinaia, SC Transport Urban SRL și SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.18 în format pdf: AICI

Last modified: martie 2, 2021

Comments are closed.