Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.19 din data de 26 februarie 2021

martie 2, 2021

privind aprobarea bugetelor aferente  organizării evenimentelor “Mărțișor” și  “Ziua Femeii”

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 5625 / 23.02.2021 al Primarului orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.  5687  /23.02.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.16/ 2021 privind lista de evenimente organizate de orașul Sinaia în anul 2021;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1)

În  conformitate cu art.43 alin.(3) lit b) din HG 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. d) și alin.7 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (3), lit.a) si cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentului ,,Mărțișor’’ în cuantum de 600 lei.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentului ,,Ziua Femeii’’ în cuantum de   4000 lei.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.19 în format pdf: AICI

Last modified: martie 2, 2021

Comments are closed.