Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.20 din data de 26 februarie 2021

martie 2, 2021

privind aprobarea desfășurării evenimentelor “Mărțișor pentru tine și familia ta” și “Teatrul Toma Caragiu-Sorry Charlie” și a bugetelor necesare organizării de către de  Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia

Având în vedere :

 Referatul de aprobare nr. 6022/25.02.2021 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. sub nr. 6025/25.02.2021;

Adresa nr. 6015/25.02.2021 emisă de Centrul Cultural Carmen Sylva;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonantei nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentelor : “Mărțișor pentru tine și familia ta”- 02 martie 2021 și “Teatrul Toma Caragiu-Sorry Charlie”- 08 martie 2021.

 Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării celor două evenimente în cuantum de 12.750 lei. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2020, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2021.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia.

Vezi HCL nr.20 în format pdf: AICI

Last modified: martie 2, 2021

Comments are closed.