Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.21 din data de 31 martie 2021

aprilie 7, 2021

privind asocierea orașului Sinaia cu Asociația Code for Romania în vederea proiectării și implementării de soluții digitale open-source pentru administrația locală

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de Primarul orașului Sinaia,  înregistrat sub nr.8073/16.03.2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice, înregistrat sub  nr. 8096/16.03.2021 privind asocierea orașului Sinaia cu Asociația Code for Romania  în vederea proiectării și implementării de soluții digitale open-source pentru administrația locală;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

In temeiul art.129, alin (2), lit.d) și lit.e), alin. (7) lit. a), lit.d) și lit. e) și alin.(9), lit.a), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.f) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă asocierea orașului Sinaia cu Asociația Code for Romania.

Art.2. –  Aprobă Acordul de Parteneriat, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. –   Se împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze Acordul de Parteneriat.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.21 în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 7, 2021

Comments are closed.