Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.22 din data de 31 martie 2021

aprilie 7, 2021

privind aprobarea bugetului Campaniei ”Verde Crud 2021”

Având în vedere:

 -Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 7154/09.03.2021, inițiat de  Primarul Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7161/09.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.i), n) si s) coroborat cu  art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea Campaniei ”Verde Crud 2021” în perioada 05-30 aprilie 2021.

 Art. 2. – Aprobă bugetul aferent organizării Campaniei ”Verde Crud 2021” în cuantum 170.000 de lei, în limita a 1/12 din bugetul anului trecut.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.22 în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 7, 2021

Comments are closed.