Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.23 din data de 31 martie 2021

aprilie 7, 2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici –faza PT + DE pentru obiectivul de investiție  ”Realizare cantină și măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia’’

Având în vedere:

    – Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.9315/26.03.2021

– Raportul de specialitate nr. 9397/ 26.03.2021, întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE pentru realizarea obiectivului de investiție Realizare cantină și măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia”;

    – Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e) și  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrati,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DE pentru obiectivul de investiții Realizare cantină și măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia, conform Anexei nr. 1 – Descrierea investiției și Anexei nr.2 – DEVIZUL GENERAL,  părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE aferenți obiectivului de investiții: “Realizare cantină și măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia” în valoare totala de 4.983.749,64 lei, fără TVA, din care: C+M 3.685.086,38 lei, fără TVA, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.23 în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 7, 2021

Comments are closed.