Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.24 din data de 31 martie 2021

aprilie 7, 2021

privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2021-2022

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7057/08.03.2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 7059/08.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

 În conformitate cu :

– Ordinul Ministrului Educației și Cercetării  nr. 5599/2020  privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversita la nivelul UAT, în anul școlar 2021-2022 ;

– art.19, alin (1),(2),(4) și art 61, alin.(1),(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 129, alin. (7), lit.a) coroborat cu  art. 139, alin. (3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –   Aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2021-2022 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

Vezi HCL nr.24 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 7, 2021

Comments are closed.