Administrație Publică

Dispoziția nr.88 din 13.04 2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinara din 19 aprilie 2021

aprilie 15, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință ordinară, în data de 19 aprilie 2021, ora 16,00   în sala ”Ferdinand”, din cadrul Centrului International de Conferinte ”Casino” Sinaia, situată în Bdul Carol I nr. 2,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din  lunile februarie și martie 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL., pentru anul 2021,
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Transport Urban SRL. Sinaia, pentru anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea redevenței aferentă contractului nr. 2032/26.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului de transport de călători pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și teren aferent, aprobată prin HCL. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia,
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2, demisol, situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 31, cu număr cadastral 20674-CI-U5.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 8, et. P+E, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 23, cu număr cadastral 20884-CI-U6.
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2, parter, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 40 B, cu număr cadastral 23288-C1-U4.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 84/2020 prin eliminarea pct. 2 de la art.1 și închirierea prin licitație publică a unor spații comerciale situate în Sinaia, Aleea Carmen Sylva f.n.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 4 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Sinaia.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 10 cu privire la completarea listei bunurilor de retur predate către SC. Sinaia Forever SRL.
 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea SC. Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor rezidențiale situate în str. Avram Iancu și str. I.L.Caragiale
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea mașinilor de întreținere a pârtiilor (ratrak)
 16. Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia.
 17. Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii și constatarea desființării deplin drept a contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire.
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 388 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 30A, nr. cad. 21125 (nr. cad. vechi 10496).
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 148 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 9.
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 15, nr. cad. 11324.
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 741 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului f.n. tarla T.16, parcela PD 121, lot.1
 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 350 mp, situat în Sinaia, str. Coștilei nr. 17, lot 1.
 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 33A și 33C
 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Octavian Goga nr. 1, în suprafață de 23,10 mp, către Găman Elena, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ
 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitatie publică, a terenului situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 7 A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, către Neguțescu Vasile Lucian, prin exercitarea dreptului de preemțiune.
 26. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitatie publică, a terenului situat în Sinaia, str. Măceșului nr. 1, în suprafață de 277 mp, nr. cad. 282, CF nr. 24238, către Negotei Liliana Aspasia și Negotei Florin, prin exercitarea dreptului de preemțiune.
 27. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 191 mp, din Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru gospodărie anexă.
 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului in suprafață de 10615 mp. din Sinaia, Calea Brașovului nr. 50,nr. Cad. 25195, CF nr. 25195, situat pe domeniul privat al orașului Sinaia, pentru construire ansamblu comercial.
 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul teren în suprafață de 3750 mp. situat în Sinaia, Calea București nr. 46, proprietate privată oraș Sinaia, înscris în cartea funciara nr. 21360 a orașului Sinaia.
 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzute la art. 6.c.2, din contractul de concesiune nr. 11740/25.04.2018.
 31. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului în suprafața de 1003 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, nr. cad. 24929, CF nr. 24929.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- ridicare restrictie de construire pentru amplasare locuință P+M (suprafață studiată=200 mp), Oraş Sinaia, Calea Prahovei nr.32A, nr.cadastral 2164.
 33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- ridicare restricție de construire pentru amplasare restaurant D+P+Eparțial (suprafață studiată 418 mp), Oraş Sinaia, strada Şoimului nr.3A, nr. cadastral 2119.
 34. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/31.03.2021 referitoare la aprobarea contractării de către orașul Sinaia, a unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea fondurilor necesare implementării obiectivelor de  investiții de interes public local.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către orașul Sinaia, a unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea fondurilor necesare implementării obiectivelor de  investiții de interes public local.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economie faza Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia – Teleschi Lăptici și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. 1/2019.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru anul de studiu 2019-2020 pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Sinaia cu Asociația Sinaia Oraș Regal, în vederea organizării evenimentului TEDxSinaia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului ”Crosul Adrian Ghioca ediția a XV-a”.
 5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a orașului Sinaia/Consiliului local Sinaia în vederea realizării de exproprieri pentru utilitate publică a terenurilor proprietate privată a unor persoane fizice/juridice de pe raza orașului Sinaia.
 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de echipamente medicale, IT si mobilier

către Spitalul Orășenesc Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind eliminarea poz. 11 din anexa 1 la HCL. nr. 3/2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuinte sociale, pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui abonament lunar gratuit pe mijloacele de transport în comun, proprietatea Consiliului Local Sinaia, aflate în administrarea SC. Transport Urban Sinaia SRL, elevilor din orasul Sinaia.
 5. Proiect de hotărâre privind transmisiunea live a tuturor ședințelor Consiliului Local Sinaia.
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri necesare cheltuielilor pentru implementarea activităților stabilite in HCL nr. 102/2019, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind achizitionarea și montarea lifturilor la blocurile sociale E1,E2 și E3 din str. Spitalului nr.2 Sinaia, construite pentrui chiriașii evacuați din casele naționalizate.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: aprilie 15, 2021

Comments are closed.