Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad superior în cadrul Compartimentului patrimoniu și protecție civilă

aprilie 22, 2021

Primăria orașului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de  executie  de :

–          inspector  clasa I grad superior  în cadrul  Compartimentului  patrimoniu și protecție civilă

cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere probă scrisă : 24.05.2021,ora 11

Data susținere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

22.04.2021 – 11.05.2021

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– întocmește,actualizează și urmărește derularea contractelor de închiriere locuințe din fondul locativ de  stat.

– gestionează clădiri și terenurile aferente acestora aflate în patrimoniul public și privat al UAT Sinaia.

– întocmește  și actualizează registrului agricol  în conformitate cu  prevederile legale

2.Responsabilități :

 • Răspunde de întocmirea  contractelor  de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat.
 • Întocmește contracte de închiriere terenuri (aferente imobilelor  cu destinația curte, gospodării anexe).
 • Urmarește derularea contractelor de închiriere emise de Primăria orașului Sinaia  (modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuintă sau a rezilierii contractului,respectarea clauzelor contractuale );
 • Întocmește documentația de licitație si organizează licitația în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.
 • Întocmește contractele de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor  proprietate publică a orașului Sinaia către unitățile de învățământ, sanitare, etc.
 • Răspunde de întocmirea , completarea și ținerea la zi a registrului agricol sub îndrumarea secretarului general al U.A.T. Sinaia în conformitate cu prevederile  Ordonanței Guvernului  nr.28/2008 și Legii nr. 98/2009 ;
 • Eliberează certificate de producător agricol și adeverințe pentru deținere/nedeținere bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol ;
 • Participă la recensământul agricol al orașului când se organizează.

 3.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate și confidențialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfecționare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  mediu;

 4.Condiții specifice de participare la concurs/examen

studii universitare de licență  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –  7 ani

 5.Cum să aplici :

·         Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

22 aprilie 2021 – 11 mai 2021   și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislație .

9)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

10) pentru vechime în muncă: se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

11) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, candidatul declarat admis la selecția dosarelor,  care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.

 Optional :

·         alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·         alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ, titlul I și II ale părții a VI-a.

 • Constituția României , republicată ;
 • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată cu modif. și compl. ulterioare ;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
 • Legea nr.98/2009 pentru  aprobarea O.G.28/2008 privind registrul agricol
 • Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și normele metodologice de aplicare
 • Legea 114/1996, legea locuinței, republicată și normele metodologice de aplicare

Vezi anunțul în format pdf AICI

Fișa post inspector compartimentul  patrimoniu și protecție civilă în format pdf

Formular înscriere în format docx

Last modified: aprilie 23, 2021

Comments are closed.