Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.26 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pentru anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare  înregistrat sub  nr. 6945/05.03.2021, întocmit de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate înregistrat sub  nr. 6946/05.03.2021 prin care Serviciul Buget  si Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza Legii nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. –  Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2021, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1.   TOTAL VENITURI :                                              119.601.000 lei         
  2.    TOTAL CHELTUIELI :                                        133.016.300 lei

    Art.2. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5,   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în suma de 13.415.300 lei, înregistrat la 31.12.2020, pentru finanțarea unor obiective de investiții,  conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă bugetul creditelor interne, conform  anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.5. – Lucrările de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate”, ”Cultură, Recreere, Religie” se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolele  65.02 , 66.02 si 67.02.

Art.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.26 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.