Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.27 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

Având în vedere :

            – Referatul de aprobare înregistrat la  Primaria orasului  Sinaia sub nr. 8220/17.03.2021, întocmit de  Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 8400/18.03.2021 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane;

– Nota de fundamentare întocmită de Administratorul  SC. Sinaia Forever SRL  privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 inregistrata la Primăria orașului Sinaia cu nr. 1503/17.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu :

            –  Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul Ministrului de Finanţe nr.  3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129  alin. (2),  lit. a) si b) alin.(3), lit. d) și alin.(4) lit.a), coroborat cu art.139  alin.(3), lit.a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. SINAIA FOREVER SRL. pe anul 2021 și Programul de investitii, dotări și surse de finanțare,  conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – SC. SINAIA FOREVER  SRL., prin reprezentanţii săi legali, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.27 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.