Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.31 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007 în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare inițiat de către dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.4578/15.02.2021;

– Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.4588/15.02.2021

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

 dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

  • Legea nr.7/1996 – legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicată;
  • Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere in evidențele de cadastru și carte funciara

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă modificarea listei de inventariere a patrimoniului privat al UAT Sinaia, locuințe si terenul aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia,  vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.31 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.