Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.32 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr.31, demisol, apartament nr.2, având număr cadastral 20674-C1-U5

Având în vedere:

      – Referatul de aprobare întocmit de către dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.4347/11.02.2021;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub  nr.4362/11.02.2021 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr.31,demisol, apartament nr.2, având număr cadastral 20674-C1-U5, către dna.C. Cornelia

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu :

– Prevederile art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

– Prevederile art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată ;

– Prevederile Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care specifica : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul  art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q), coroborat cu art.139 alin.(2) și  art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str.Badea Cârțan nr.31,demisol, apartament nr.2, având număr cadastral 20674-C1-U5 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea către dna.C. Cornelia a apartamentului nr.2, situat în Sinaia, str.Badea Cârțan nr.31, demisol, apartament nr.2, având număr cadastral 20674-C1-U5,  conform releveului anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

Art.3. – Preţul vânzării este de 17000 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dna.C. Cornelia are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vot fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget – Biroul Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.32 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.