Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.35 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  84/2020 prin eliminarea  pct.2 de la art.1 şi închirierea prin licitație publică  a unor spații comerciale

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  84/2020 prin eliminarea  pct.2 de la art.1 şi închirierea prin licitație publică  a unor spații comerciale

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, înregistrat sub  nr. 6396/02.03.2021;

– Raportul de specialitate nr. 6420 /02.03.2021 întocmit  de Compartimentul Monitorizare și Control din cadrul Direcției  Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a unor spații comerciale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.c),  art. 287 lit.b), art.332 – art.348, coroborate cu  art.139, alin.(3), lit.a) si lit. g) și art.196, alin.(1), lit.a), din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se modifică  Hotărârea Consiliului Local nr. 84/ 29.05.2020 privind inchirierea prin licitație publică a unor spatii comerciale, prin eliminarea pct.2 de la art.1.

Art.2. – Aprobă închirierea prin licitație publică a următoarelor spații proprietatea publică a Orașului Sinaia, cu destinație comercială:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Valoare de inventar Prețul minim de pornire licitație
1. 7nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp comercializare exclusivă de artizanat 4,407,44 lei 12 euro/ mp/ luna

(total 72 euro/luna)

2. 13nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp comercializare exclusivă de artizanat 3,613,75 lei 12 euro/ mp/ luna

(total 72 euro/luna)

Art.3. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor comerciale menționate la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.4. – Prețul minim al închirierii spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 5.

Art.5. – Spațiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.6. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractele de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestora.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul  Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Vezi HCL nr.35 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.