Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.36 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind aprobarea actului adițional nr.4 la contractul nr.10447/16.04.2020 –  delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare intocmit de Vlad Oprea, primarul oarașului Sinaia, înregistrat sub nr.7964/15.03.2021;

– Raportul de specialitate al Direcției Poliției Locale – Compartimentul Monitorizare și Control înregistrat sub nr. 7967/15.03.2021, prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului adițional 4 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a Orașului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Legea nr. 92/ 10.04.2007  a serviciilor de transport public local;

– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315/1 din 03.12.2007;

– HCL. nr. 9/2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consilul Local Sinaia;

– HCL. nr.  62/2020 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călatori pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Sinaia către SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g)  și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. –  Aprobă actul adițional nr. 4 la contractul nr. 10447/16.04.2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare, care cuprinde modificarea anexei 2 – program de transport, 2.1 – programul anual de transport si 2.1.1 – programul de transport local pentru reteaua de autobuze.

Art.2. – Împuterniceşte Primarul/ Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional nr.4,  în numele și pentru Orașul Sinaia.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Compartimentul  Monitorizare și Control și SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.4. –  Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului  de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.36 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.