Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.37 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind aprobarea actului adițional nr.10 cu privire la completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever  SRL

Având în vedere:

– Referatul de aprobare inițiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.7582/11.03.2021;

– Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală – Compartimentul Monitorizare și Control înregistrat sub  nr.7584/11.03.2021, prin care se propune completarea listei bunurilor de retur necesare desfașurării activității serviciului delegat conform  HCL 146/2010, cu Stâna Turistică Târle – Cota 1600, clădire și terenul aferent situate pe Calea Brașovului nr 4 – 4B, terenul situat pe Calea Brașovului nr.17 și terenul situat pe str. Cumpatu FN;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ținând  cont de  :

– HCL. nr.  131/2010, privind inființarea SC Sinaia Forever SRL;

– HCL. nr.  146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica,de administrare a domeniului public și privat  către  SC SINAIA FOREVER;

– HCL. nr. 66/2015 privind prelungirea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;

– HCL. nr. 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;

– HCL. nr. 87/2020 privind  completarea bunurilor de retur;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(1) si (3) g) si art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. –  Aprobă actul adițional nr.10 privind  completarea listei  bunurilor de retur din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administarea a domeniului public și privat, încheiat cu SC Sinaia Forever SRL, cu urmatoarele bunuri:

  • Stâna Turistică TârleCota 1600;

–     cladire și terenul aferent –  Calea Brașovului nr 4 – 4B;

–     teren – Calea Brașovului nr.17;

–     teren – str. Cumpătu FN.

Art.2. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional nr. 10, în numele și pentru Orașul Sinaia.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia, Serviciul Buget și SC Sinaia Forever SRL .

Art.4. –  Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Administrație Publică.

Vezi HCL nr.37 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.