Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.38 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor rezidenţiale situate pe str. Avram Iancu şi str. I.L. Caragiale

Având în vedere :

      – Referatul de aprobare inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.8031/16.03.2021;

      – Raportul de specialitate nr.8034/16.03.2020 al Direcției Poliţia Locală Sinaia – Compartimentul  Monitorizare şi Control, prin care se propune modificarea listei parcărilor publice din Oraşul Sinaia, administrate de catre SC Transport Urban Sinaia SRL;

      – Avizul comisiei de specialitate,

Văzând :

  • nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • nr. 175/ 06.09.2010, HCL 56/ 14.04.2011, HCL 175/ 25.11.2013, 205/ 23.11.2017 şi HCL 3/ 05.02.2021 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor din oraşul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. – Aprobă modificarea listei parcărilor publice din Oraşul Sinaia administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin scoaterea din administrarea societatii a parcărilor rezidenţiale din Str. Avram Iancu şi Str. I.L. Caragiale.

Toate parcarile publice date în administrare către SC Transport Urban Sinaia SRL, vor fi parcări publice nerezidenţiale.

Parcările rezidenţiale din Str. Avram Iancu şi Str. I.L. Caragiale, vor fi administrate de către Primăria Oraşului Sinaia prin serviciile proprii.

Art.2. – Aprobă actul adiţional nr.10 la contractul de dare în administrare a parcărilor publice conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre şi mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sinaia actul aditional.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Poliţia Locală Sinaia – Compartiment Monitorizare şi Control, Serviciul Politici Publice şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.38 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.