Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.39 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea maşinilor de întreţinere a pârtiilor (ratrak)

Având în vedere :

Referatul de aprobare inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia,  înregistrat sub nr. 7863/ 15.03.2021;

Raportul de specialitate înregistrat la nr.7890/15.03.2021 al  Direcției Poliția Locală, Compartimentul Monitorizare şi Control ;

Avizul comisiei de specialitate;

Văzând :

– Adresa nr. 4047/ 09.02.2021 înregistrată la Primăria orașului Sinaia, prin care SC Transport Urban Sinaia SRL, solicită aprobarea tarifelor pentru maşinile de întreţinere a pârtiilor (ratrak);

– HCL.nr. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

– HCL. nr. 84/ 24.05.2011 privind darea în administrare a domeniului schiabil de la SC Sinaia Forever SRL către SC Transport Urban Sinaia SRL;

În conformitate cu  prevederile:

Legii nr. 92/ 10.04.2007 a serviciilor de transport public local;

– Ordinului 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călători;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit. g)  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.  – Aprobă tarifele percepute de SC Transport Urban Sinaia SRL pentru închirierea maşinilor de întreţinere a pârtiilor (ratrak), după cum urmează:

  • tarif orar:000 lei/oră fără TVA;
  • tarif pe traseu:
    • 750 lei fără TVA pe traseul Cota 1400 – Stâna Turistică Târle;
    • 250 lei fără TVA pe traseul Cota 996 (baza Telegondola) – Stâna Turistică Târle.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC Transport Urban  SRL.

Art.3. –  Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.39 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.