Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.40 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

Având în vedere:

 –  Referatul de aprobare nr. 7793 din 12.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali;

– Raportul de specialitate nr. 7794 din 12.03.2021, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019  privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) coroborat cu  art. 139, alin. (3), lit. g) și cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.40 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.