Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind  retragerea concesiunii și constatarea desfiinţării deplin drept a contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 7226 din 09.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire;

– Raportul Serviciului Urbanism și Urbanism nr. 7227 /09.03.2021 privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire;

– Procesul verbal nr. 7220 /09.03.2021 de constatare a stadiului îndeplinirii contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, prin care s-a constatat că nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire.

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art. 8.c.1. și 10.3 din contractul de concesiune nr. 18875/11.11.2005;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă retragerea concesiunii și constată desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005 încheiat între S. Gabriel în calitate de concesionar și Consiliul Local al orașului Sinaia în calitate de concedent, ca urmare a nerespectării termenului de 24 luni de zile de la data încheierii contractului pentru terminarea lucrărilor de construire,  cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.41 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.