Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.29 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.6546/03.03.2021 și Raportul de specialitate nr.6549/03.03.2021, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 491, alin.(1), (1^) și (2) din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, prin care sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) și  art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –   Pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu 2,6%, față de impozitele și taxele locale datorate de către contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2021, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia nr.205/22.12.2020.

Art.2. –  Prin excepție de la prevederile art.1, sumele prevăzute în tabelul de la art.470 alin.(5)  și (6) din Codul fiscal (Legea nr.227/2015), cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse la îndeplinire de către  Biroul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.29 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.