Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.30 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 26, 2021

privind majorarea redevenţei aferentă contractului nr.2032/26.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului de transport de călători pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

      – Referatul de aprobare întocmit  de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.6475/

03.03.2021;

      – Raportul de specialitate al Direcției Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control înregistrat înregistrat sub  nr. 6477/03.03.2021 prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului adițional 14 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;

      – Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Legea nr. 92/ 10.04.2007 a serviciilor de transport public local;
  • 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • 84/17.05.2016 privind valoarea redevenței achitată de SC Transport Urban Sinaia SRL, către Primaria orasului Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. – Aprobă actul adițional 14 la contractul nr. 2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Actul adiţional are ca scop majorarea redevenţei de la 30.000 lei/lună fără tva, la 75.000 lei/luna fără tva.

Art.2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional 14, în numele și pentru UAT Sinaia.

Art.3. Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Compartiment  Monitorizare și Control, Serviciul Buget și Resurse Umane și SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.4. – Prezenta hotarâre se aplică începând cu data prezentei şi va fi comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.30 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.