Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.44 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr.15, nr. cad. 11324

Având în vedere:

       – Referatul de aprobare nr. 7435 din 10.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului  nr.15, nr. cad. 11324;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 7436 din 10.03.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul  art. 129 alin.(2), lit. c) și alin. (6), lit.a), coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de de 644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului  nr.15, nr. cad. 11324, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de  644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului  nr.15, nr. cad. 11324;

Art.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 644 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului  nr.15, nr. cad. 11324, conform planului de situaţie din anexa 5.

Art.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

Art.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 100 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 Art.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

 Art.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.44 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.