Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.47 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 33A și 33C

Având în vedere:

       – Referatul de aprobare nr. 7882 din 15.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, Str. Ghioceilor nr. 33A și 33C;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 7883 din 15.03.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul  art. 129 alin.(2), lit. c) și alin.(6), lit.b),  coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafaţă de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 33A și 33C, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă raportul de evaluare a terenurilor în suprafaţă de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 33A și 33C.

Art.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 120 mp și 156 mp, situate în Sinaia, Str. Ghioceilor nr. 33A și 33C, conform planului de situaţie din anexa 5.

Art.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

Art.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 50 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 Art.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenurilor prin licitaţie publică.

Art.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

  Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi   Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.47 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.