Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 7A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, CF nr. 23311,  către N. VASILE LUCIAN, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10258 din 05.04.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 7A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, CF nr. 23311, către N. VASILE LUCIAN, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art.364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 10259 din 05.04.2021;

Văzând referatul de avizare al  Comisiei de  dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În conformitate cu art.  551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 364, art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 7A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, CF nr. 23311,  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 7A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, CF nr. 23311, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 7A, lot 2, în suprafață de 300 mp, nr. cad. 23311, CF nr. 23311, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către N. VASILE LUCIAN, CNP 1XXXXXXXXXXX4.

Art.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de 100 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

Art.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractelor de vânzare-cumpărare.

Art.6. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, N. VASILE LUCIAN va fi notificat, acesta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

 Art.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

Art.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.9. – N. VASILE LUCIAN are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, ale Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.49 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.