Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.51 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 191 mp, din Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, cu destinația teren aferent imobil

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7503 din 10.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

Având în vedere  Raportul  Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.  7505 din 10.03.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 191 mp, din Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, cu destinația teren aferent imobil;

Văzând referatul de avizare al  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate  cu prevederile art. 354, art. 362 alin.(1) și (2) și art. 332-348 din Ordonanța de       Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129 alin.(2), lit. c), alin. (6) lit. a), coroborat cu  art. 139 alin.(3), lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 191 mp, din Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, cu destinația teren aferent imobil.

Art.2. Aprobă documentaţia de licitaţie pentru închirierea terenului menționat la art.1, conform anexelor 1,2,3,4,5, 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,5 lei/mp/lună.

Art.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Art.5. – Câștigătorul licitației va realiza pe cheltuiala sa, în termen de 1 an de la data încheierii contractului de închiriere, alei de acces stânga – dreapta pentru accesul pietonal al proprietarilor din imobilele situate în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12 și str. Cuza Vodă nr. 12A.

Art.6. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.51 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.