Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.52 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 10615 mp, din Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia,  pentru construire ansamblu comercial

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10871 din 09.04.2021 intocmit  de  David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali  prin care propun Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 10615 mp, din Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire ansamblu comercial;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 10872 din 09.04.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 10615 mp, din Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire ansamblu comercial;

Văzând referatul de avizare al  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu prevederile art. 297, alin. (1), lit. b), art. 302, art. 303 și art. 305-331 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), alin. (6) lit. a), coroborat cu art. 139  alin.(3), lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.Aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, în suprafată de 10615 mp, situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, cuprins în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 10615 mp, din Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire ansamblu comercial, conform planului din anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 10615 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, nr. 24509/14.09.2020, întocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, care stabilește o valoare de piaţă de 1.072.115 euro, respectiv echivalentul a 5.232.000 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,88 lei Ron din data de 16.03.2021 reprezentând un preț de 101 euro/mp, cuprins in Anexa 3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Durata concesionării va fi de 49 ani.

Art. 5. – Redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei organizată în conditiile OUG 57/2019 – Codul administrativ şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua facturării.

Valoarea minimă a redevenței pe care trebuie să o ofere participanţii este de 1.072.115 euro.

Art.6. – Redevența de pornire a licitaţiei este de 105 euro/mp, respectiv o redevență totală de 1.114.575 euro.

Art.7. Plata redevenței totale a concesiunii se va face astfel:

–  30 % până la semnarea contractului de concesiune.

– 70 % se va face in 3 ani, în 3 rate anuale egale, începând cu anul următor încheierii contractului de concesiune, până la 30 mai al fiecărui an.

Plățile se vor face la cursul de schimb lei-euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data facturării, in contul RO21 TREZ 5292 1A30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Busteni, cod fiscal 2844103.

Art. 8. Se aprobă documentatia de licitaţie de atribuire a contractului de concesiune, incluzând caietul de sarcini, regulamentul de licitație, instrucțiunile pentru ofertanți și formularele aferente, pentru concesionarea terenului în suprafată de 10615 mp, situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, nr. cad. 25195, CF nr. 25195, cuprinsă în Anexele 4,5,6,7,8,9,10,11, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Concesionarului i se transmite dreptul şi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia “construire ansamblu comercial”.

 Art. 9. – La finalizarea termenului concesiunii, părtile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investitiei.

Art. 10. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar.

Art.11. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare.

Art.12. Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

Art.13. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.52 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.