Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.53 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

privind actualizarea  informațiilor cadastrale pentru imobilul teren în suprafața de 3750 mp. situat în Sinaia, Calea București nr. 46, proprietate privată oraș Sinaia, înscris în cartea funciară 21360 a orașului Sinaia

Având în vedere :

 – Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8582/22.03.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali;

– Raportul  de specialitate al Serviciului urbanism și cadastru înregistrat sub nr. 8583/22.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, modificată și completată;

– Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară  aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, modificat și completat;

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul teren  în suprafață de 3750 mp. situat în Sinaia, Calea București nr. 46, proprietate privată oraș Sinaia, înscris în cartea funciară 21360 a

orașului Sinaia, în sensul rectificării  limitelor terenului fără diminuarea suprafeței de teren de 3750 mp., conform planului de situație anexat.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  către Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.53 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.