Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.54 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 27, 2021

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului în suprafața de 1003 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, nr. cad. 24929, CF nr. 24929

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10361 din 05.04.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929.

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 10362/ 05.04.2021;

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 10172/02.04.2021, a D-nei N. Ana Maria Viorica, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678;

Având în vedere adresa nr. 629/01.04.2021 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care transmite că nu se impune exercitarea dreptului de preemțiune al statului pentru  terenul situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678;

Văzând referatul de avizare al  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art. art. 139 alin.(2), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678, la preţul de 90.000 euro;

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.54 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 27, 2021

Comments are closed.