Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.56 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- ridicare restricție de construire pentru amplasare restaurant D+P+E parțial (suprafață studiată 418 mp), Oraş Sinaia, strada Şoimului nr.3A, nr. cadastral 21196

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare 10342/05.04.2021 inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;
  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.10349/05.04.2021;
  • Avizul unic nr.1/24.03.2021 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a

Oraşului Prahova ;

–  Raportul  informării şi consultării  publicului privind documentația Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- Ridicare restrictie de construire pentru amplasare restaurant pe terenul situat ȋn oraşul Sinaia, strada Şoimului  nr.3A,  nr.cadastral 21196, înregistrat sub nr. 26376/02.10.2020;

–   Referatul de avizare al  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

     – Ordinelor MLPAT  nr. 37/N/2000, nr. 21/N/2000, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea reglementării tehnice “ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUD”;

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. (c), alin.(6), lit.(c), art.139 alin.(2), lit. e) și art.196 alin.(1) lit.(a )  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă  documentația de urbanism – Plan Urbanistic Detaliu (PUD)- ridicare restrictie de construire pentru amplasare restaurant D+P+Eparțial (suprafață studiată 418 mp), Oraş Sinaia, strada Şoimului  nr.3A,  nr.cadastral 21196;

Art.2.-  Durata de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

Art.3.  – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova , Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.56 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.