Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.57 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind revocarea HCL. nr. 25/31.03.2021 privind aprobarea contractării de către Orașul Sinaia, a unei finanţări rambursabile interne, în valoare de maxim 13.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investiții de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare nr.10883/09.04.2021,  întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr.11168/13.04.2021  al Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (14), coroborat cu art. 139 alin (1)  si  art. 196 alin (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. –  Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Sinaia din 31 martie 2021  privind contractarea de către orasul Sinaia a unei noi finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 13.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local.

Art.2. – Prevederile prezetei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotărȃre se comunică prin intermediul Secretarului general al Orasului Sinaia, în termenul prevazut de lege, Instituţiei Prefectului Prahova, Primarului orașului Sinaia si Serviciului Buget și Resurse Umane   din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului  oraşului Sinaia şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primaria-sinaia.ro

Vezi HCL nr.57 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.